Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja
V prihodnjih letih bomo na javno kanalizacijo dodatno priključili gospodinjstva z več kot 22.000 prebivalci.
Na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje
Dolžina kanalizacijskega sistema v upravljanju JP VO-KA
Priključenost na javno kanalizacijo po aglomeracijah*
Priključenost na javno kanalizacijo po aglomeracijah*
Priključenost na javno kanalizacijo po aglomeracijah*
Centralna čistilna naprava Ljubljana
1 / 7
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si

O projektu

Veliki projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja je največji slovenski kohezijski projekt s področja varovanja okolja, predvsem voda, v finančni perspektivi 2014 – 2020. V okviru projekta, ki ga sestavljajo trije deli, bo nadgrajeno odvajanje komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice, v Mestni občini Ljubljana pa bo zgrajen povezovalni kanal C0, nadgrajena Centralna čistilna naprava Ljubljana ter dograjeno kanalizacijsko omrežje v aglomeracijah nad 2.000 PE, razdeljenih na 39 območji v Ljubljani.

Več o projektu >> 

Prednosti

Na novo bo na javno kanalizacijo priključenih približno 3.600 prebivalcev v občini Medvode in 1.100 prebivalcev v občini Vodice. Z izgradnjo povezovalnega kanala C0 se bo bistveno zmanjšala obremenitev obstoječega centralnega kanalizacijskega sistema v Ljubljani.

Priključitev odpadnih vod iz delov naselij ob reki Savi (Stožice, Ježica in Šmartno ob Savi), kjer kljub temu da naselja ležijo na ožjem vodovarstvenem območju, vsi objekti še niso priključeni na kanalizacijo.

Povezava severozahodnega dela Ljubljane, Medvod in Vodic s Centralno čistilno napravo Ljubljana, s katero bo zagotovljen znatno višji učinek čiščenja odpadne vode.

Čistejša odpadna voda nazaj v naravo.

Aktivnosti

Izgradnja 12,1 km dolgega povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana. Izgradnja zadrževalnega bazena s kapaciteto 800 m3 ter spremljajočih objektov na lokaciji čistilne naprave Brod, ki bo po izgradnji povezovalnega kanala ukinjena.

Izgradnja 22 km novega kanalizacijskega omrežja v občini Medvode in izgradnja 9,1 km kanalizacijskega omrežja v občini Vodice.

Financiranje

Vrednost celotnega projekta DEL 1 znaša 27.980.451,35 € (brez DDV-ja) in je delno financiran iz Kohezijskega sklada - 17.880.347,69 €, iz državnega proračuna Republika Slovenija - 3.155.355,49 € in iz proračuna vseh vključenih občin - 6.944.748,17 €.

Prednosti

Povečanje zmogljivosti centralne čistilne naprave na 555.000 PE.

Nadgradnja tehnološkega postopka čiščenja odpadnih vod s terciarnim čiščenjem,  odstranjevanjem dušikovih in fosforjevih spojin.

Učinkovitejše čiščenje odpadne vode za obstoječe in nove uporabnike.

Čistejša odpadna voda nazaj v naravo.

Aktivnosti

Nadgradnja CČN Ljubljana s terciarno stopnjo čiščenja in povečanje njenih zmogljivosti na 555.000 PE. 

Financiranje

Mestna občina Ljubljana bo iz Kohezijskega sklada prejela 25.681.739,99 € nepovratnih sredstev, Republika Slovenija jih bo prispevala 4.532.071,76 €, Mestna občina Ljubljana pa 9.974.818,18 €.

Prednosti

Na 88,3 km novega kanalizacijskega omrežja bodo priključena gospodinjstva z več kot 17.500 prebivalci.

Priključenost na javno kanalizacijo bo v aglomeraciji Ljubljana povečana na 98 %, aglomeraciji Tacen na 97,1 %, aglomeraciji Sadinja vas na 95,1 %, v aglomeraciji Zgornje Gameljne pa na 96,5 %.

Izgradnja 13 črpališč odpadne vode in 3 vakuumske postaje.

Ukinitev več kot 4.000 greznic, iz katerih je odpadna voda lahko nekontrolirano prehajala v okolje.

Ukinitev čistilne naprave Rakova jelša, katere čiščenje zaradi preobremenjenosti (premajhna zmogljivost) ne ustreza več zakonskim predpisom. S priključitvijo le-te na centralni kanalizacijski sistem bo zagotovljeno bolj nadzorovano in učinkovitejše čiščenje.

Čistejša odpadna voda nazaj v naravo.

Aktivnosti

Izgradnja 88,3 km novega kanalizacijskega omrežja v 4 aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2.000 PE, ki se raztezajo na 39 območjih in vključujejo 261 ulic in cest oziroma njihovih delov.

Izgradnja 13 črpališč odpadne vode.

Izgradnja 3 vakuumskih postaj.

Financiranje

Mestna občina Ljubljana bo iz Kohezijskega sklada prejela 25.317.077,52 € nepovratnih sredstev, Republika Slovenija jih bo prispevala 4.467.719,55 €, Mestna občina Ljubljana pa bo zagotovila 9.833.182,87 €.

DEL 1
DEL 2
DEL 3

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si