Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Poziv župana: Z vodo ravnajmo skrbno!

20. 7. 2022
Poziv župana: Z vodo ravnajmo skrbno!
Voda je dragocen vir življenja. Foto: Nik Rovan

Preskrba s pitno vodo na območju Mestne občine Ljubljana tudi v teh vročih in sušnih poletnih dneh ni ogrožena, kljub temu pa uporabnike pozivamo k razumni in odgovorni rabi vode.

Padavine so vir pitne vode. Obdobje z manjšo količino padavin, kot je povprečje preteklih let, se je iz lanskega jesenskega obdobja nadaljevalo v letošnjo pomlad in poletje. Z upadanjem količine padavin se znižujejo tudi gladine podzemnih voda plitvih peščeno-prodnih vodonosnikov in pretoki izvirov ter vodotokov, ki so vir pitne vode.
Tudi v najizdatnejših virih pitne vode, ki jih upravlja JP VOKA SNAGA, to je v vodonosnikih Ljubljanskega polja, Ljubljanskega barja in Sorškega polja, beležimo upadanje gladin podzemne vode. Ne glede na pričakovano zniževanje gladin podzemne vode vse do jeseni pa zaradi zadostnih razpoložljivih količin ne pričakujemo, da bi bilo za nemoteno oskrbo potrebno na območju Mestne občine Ljubljana omejiti uporabo pitne vode.

Voda je dragocen vir življenja, zato meščanke in meščane pozivamo, naj z vodo ravnajo skrbno in odgovorno.

Varujemo vodne vire

V Ljubljani ter v občinah Medvode in Vodice izvajamo kohezijski projekt Čisto zate, odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja, v okviru katerega gradimo povezovalni kanal CO ter manjkajočo kanalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana. S tem projektom bomo še dodatno zavarovali vire pitne vode na našem območju.
V okviru projekta urejamo kanalizacijo na 261 ulicah, na javno kanalizacijo pa bomo na novo priključili več kot 22.000 prebivalcev. Pred letom 2007 je bila priključenost na kanalizacijo 68 %, do konca leta 2018 smo jo povečali na 88 %, s projektom Čisto. Zate pa jo bomo povečali na kar 98 %. S tem projektom bomo omogočili tudi zaprtje 6.400 greznic, od tega 4.500 v Ljubljani in 1.900 v Medvodah in Vodicah, ki ležita gorvodno in vsebina greznic odteka k nam.

Osvežite se pri pitnikih

V Ljubljani se lahko s kakovostno pitno vodo osvežite pri kar 51 pitnikih in petih fontanah, ki so razporejeni po mestnem središču ter na rekreacijskih in zelenih površinah. Mrežo pitnikov in fontan s pitno vodo smo letos razširili s tremi novimi pitnikih, ki smo jih postavili na prenovljenem Trgu mladinskih delovnih brigad, v parku Tivoli pri mini golfu ter na Cesti v Gorice.

Ker pitnike uporablja veliko število ljudi, izpostavljeni pa so tudi vremenskim razmeram in so dostopni živalim, pred uporabo preverite, ali je pitnik nepoškodovan in čist. V primeru kakršnih koli posebnosti pri njegovem delovanju vas prosimo, da to sporočite na brezplačno številko 080 86 52 ali na e-naslov vokasnaga@vokasnaga.si.

Gozd sredi mesta blaži občutek vročine

Sredi Ljubljane se razprostira Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Sredi Ljubljane se razprostira Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Ljubljana je zeleno mesto, v katerem imamo več kot 560 kvadratnih metrov zelenih površin na prebivalca. Zavetje pred vročino najdemo v mestnih gozdovih, parkih in na drugih zelenih površinah, ki jih v Ljubljani ne manjka. Vabljeni na Rožnik, Grajski in Šišenski hrib, v Mostec, Zajčjo dobravo ali pa na Golovec in Šmarno goro. Veliko sence boste našli tudi v največjem mestnem parku Tivoli ter na drugih zelenih površinah, do katerih je le nekaj korakov. V 15-ih letih smo na degradiranih površinah uredili 120 ha novih parkov, posadili smo več kot 40.000 dreves, samo lani 1.080, letos pa že okoli 300.

Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana
Krištof Mlakar, direktor JP VOKA SNAGA

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si