Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Nadaljujemo dela na povezovalnem kanalu C0 na trasi Brod - Ježica

22. 11. 2022
Nadaljujemo dela na povezovalnem kanalu C0 na trasi Brod - Ježica

V sredo, 23. novembra 2022, bomo nadaljevali dela na povezovalnem kanalu C0 na trasi Brod - Ježica, kjer je bila gradnja od aprila 2020 zaradi onemogočanja dostopa do gradbišča in tudi fizičnega oviranja izvajalca s strani lastnikov sosednjih zemljišč na tem območju večkrat prekinjena in nato zaustavljena.

Povezovalni kanal C0 je del projekta Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, ki je prvi del velikega kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja (imenovan projekt Čisto zate). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

V MOL smo zgradili skoraj 74 % celotne dolžine kanala

Skupna dolžina izvedenega povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (MOL) znaša 9.054 m, kar predstavlja 73,93 % celotne dolžine kanalizacije (12.246 m). V občini Medvode (21.999 m) in v občini Vodice (10.024 m) je kanalizacija zgrajena v celoti, realizacija je 100 %.

Gradnja povezovalnega kanala C0 v Ljubljani je v celoti potekala po zemljiščih v lasti MOL oziroma na zemljiščih, na katerih imamo v MOL ustrezne pravice, in je tam že zaključena. Za traso kanala C0 je bilo izdanih 7 gradbenih dovoljenj, tj. za dobrih 98 odstotkov trase, pravica za gradnjo pa še ni pridobljena na dolžini 144 metrov (za to območje so v teku postopki razlastitve in dedovanja).

Od srede, 23. novembra 2022, bomo dela ponovno pričeli oz. nadaljevali na območju katastrske občine Ježica na parc.št. 2342 k.o. Ježica (cesta v lasti MOL). MOL je na delu sosednjih zemljišč, in sicer za posege na parcelah 1725, 1726, 1724, 1740, 2360, 1745, 1720, 1721, 1722, 1723 in 1498 (vse k.o. Ježica), pridobila pravice začasne uporabe zaradi vzpostavitve t. i. delovnega pasu z namenom ureditve gradbišča in transportne poti, o čemer smo lastnike zemljišč predhodno obvestili. Te pravice je MOL pridobila delno na podlagi odločb Upravne enote o začasni omejitvi lastninske pravice, delno pa na podlagi sklenjenih sporazumov s posameznimi lastniki sosednjih zemljišč, za kar je MOL plačala odškodnino za začasno uporabo nepremičnine. 
Dela se bodo začela pri Avto šoli Ježica iz smeri Črnuč (odsek z oznako revizijski jašek 129).

Karta s prikazom trase kanala C0 Brod–Črnuče (zeleno) in označeno lokacijo RJ129
Karta s prikazom trase kanala C0 Brod–Črnuče (zeleno) in označeno lokacijo RJ129

Ovire na poti do zaščite podzemne vode

Spomnimo, gradnja kanalizacije na odseku Brod–Ježica (zgrajenih je 970 metrov med Brodom in Rojami in 312 metrov na Ježici) je bila ustavljena, razlog je bilo nasprotovanje oziroma oviranje gradnje s strani lastnikov sosednjih zemljišč ob trasi kanala C0. Skladno s sklepom o ugotovitvi javne koristi (Ur.l.RS št. 65/20) je bil pričet postopek omejitve lastninske pravice za čas gradnje na območju delovnega pasu za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti za gradnjo povezovalnega kanala C0 na nepremičninah v katastrskih občinah Ježica in Vižmarje.

V korist upravičenke MOL se je z odločbami Upravne enote omejila lastninska pravica na nepremičninah začasne uporabe delov nepremičnin za območje delovnega pasu za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti za gradnjo povezovalnega kanala C0 v trajanju dveh mesecev od dejanskega pričetka gradbenih del.

Ukinjamo skupno 6.400 greznic

Na Mestni občini Ljubljana trdno verjamemo, da gre za pomemben in izjemno potreben projekt, s katerim izboljšujemo stanje v okolju in dodatno krepimo kakovost življenja v Ljubljani, zato odločno zavračamo vse dosedanje pozive k njegovi zaustavitvi in opustitvi. S projektom bomo ukinili kar 6.400 greznic, od tega na območju MOL 4.500 greznic, ki so že desetletja dejanska grožnja kakovostni pitni vodi, na območju občin Medvode in Vodice, ki sta gorvodno od Ljubljane in se zato odpadne vode stekajo v Ljubljano, pa 1.900 greznic, ki prav tako predstavljajo veliko okoljsko nevarnost za onesnaženje pitne vode.

Kljub ustavitvi del smo prepričani, da bomo projekt izgradnje povezovalnega kanala C0 končali pravočasno in tudi počrpali evropska sredstva, ki so namenjena temu projektu.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si