Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Seznam ulic in cest v okviru izvedbe 3. dela: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2.000 PE v Mestni občini Ljubljana

22. 8. 2022
DEL 3

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si