Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

O projektu

Veliki projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja je največji slovenski kohezijski projekt s področja varovanja okolja, predvsem voda, v finančni perspektivi 2014 – 2020. V okviru projekta, ki ga sestavljajo trije deli, bo nadgrajeno odvajanje komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice, v Mestni občini Ljubljana pa bo zgrajen povezovalni kanal C0, nadgrajena Centralna čistilna naprava Ljubljana ter dograjeno kanalizacijsko omrežje v aglomeracijah nad 2.000 PE, razdeljenih na 39 območji v Ljubljani.

Deli projekta

Projekt Odvajanje in čiščenje na območju vodonosnika Ljubljanskega polja sestavljajo 3 deli: 

 • Del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, v okviru katerega bo v občinah Medvode in Vodice zgrajenih 33,1 km novega kanalizacijskega omrežja, v Mestni občini Ljubljana pa 12,1 km dolg povezovalni kanal C0. 
  Več o projektu Del 1 >>
 • Del 2: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana, ki vključuje povečanje zmogljivosti naprave in nadgradnjo le-te s terciarno stopnjo čiščenja odpadnih voda, v okviru katere bodo iz odpadne vode odstranjene tudi dušikove in fosforjeve spojine.
  Več o projektu Del 2 >>
 • Del 3: Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL – ta del vključuje dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE, in sicer aglomeracije Ljubljana, Tacen, Sadinja vas in Zgornje Gameljne.
  Več o projektu Del 3 >>
Financiranje in investitorji

Vrednost operacije za veliki projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja znaša 135.623.985,00 EUR z DDV. Znesek sofinanciranja znaša 81.034.312,00 EUR in sicer od tega je prispevek Skupnosti EU 68.879.165,20 EUR (85 %) in udeležba Republike Slovenije znaša 12.155.146,80 EUR (15 %). Sredstva v višini 54.589.673,00 EUR pa zagotovi upravičenec in sicer Mestna občina Ljubljana, občina Medvode in občina Vodice.

Izvajalci

Del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana

 • Izvajalec gradbenih del: JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.
 • Izvajalec nadzora: DRI upravljanje investicij, d.o.o.
 • Izvajalec storitev odnosov z javnostmi: FRONTAL d.o.o.

Del 2: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana

 • Izvajalec gradbenih del: RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d.o.o., v skupnem nastopu z OTV Francija
 • Izvajalec nadzora: DRI upravljanje investicij, d.o.o.
 • Izvajalec storitev odnosov z javnostmi: FRONTAL d.o.o.

Izvajalci za DEL 1 in DEL 2 so bili izbrani v postopku javnega naročanja v letu 2013.

Del 3: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2.000 PE v MOL

Izvajalci:

 • Izvajalci gradbenih del:
  • za 1. sklop območij: Komunalne gradnje d.o.o. v skupnem nastopu s PRENOVA-GRADBENIK d.o.o., HIDROTEHNIK d.d., KPL d.o.o.
 • Izvajalec storitev Inženirja po FIDIC in storitev nadzora po GZ je PROJEKT D.D. NOVA GORICA v skupnem nastopu s partnerji: DRI upravljanje investicij, d.o.o., LUZ d.d., Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., PROPLUS d.o.o.
 • Izvajalec storitev odnosov z javnostmi: FRONTAL d.o.o.
Zgodovina projekta

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja je bil opredeljen kot eden izmed prioritetnih projektov v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) za obdobje 2007-2013 za področje varstva okolja - področje voda.

Leta 2015 je bila predlagana združitev projektov (Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, Izgradnja III. faze CČN Ljubljana in Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL) v enega.

V okviru finančne perspektive 2007-2013 je bil celoten projekt razdeljen v dva sklopa in sicer:

1. SKLOP: je obsegal dve fazi, in sicer.

 • I. faza: nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana in
 • II. faza: izgradnja III. faze CČN Ljubljana z dodatno kapaciteto priključenih enot (kapaciteta 555.000 PE) in terciarno stopnjo čiščenja.

2. SKLOP: je obsegal dograditev kanalskega omrežja v Mestni občini Ljubljana v aglomeracijah nad 2.000 PE.

V okviru finančne perspektive 2007-2013 sta bila pripravljena zahtevka za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada za 1. sklop, tako za I. in II. fazo. Vloga za 1. Sklop ( I. faza) je bila posredovana na MOP novembra 2011. Vloga za 1. Sklop (II. faza) je bila posredovana na MOP novembra 2012.
Na podlagi zahtevkov je Vlada RS s sklepom dne 10. 6. 2014 sprejela izjavo o prednostni obravnavi 11 projektov, med katerimi sta bila tudi projekta:

 • odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop – Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL in
 • odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop – II. Faza – izgradnja III. faze CČN Ljubljana.

S predstavniki Ministrstva za okolje RS, Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter predstavniki skupine JASPERS, je bila na delovnem sestanku dne 28. 1. 2015 predlagana združitev projektov (Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, Izgradnja III. faze CČN Ljubljana in Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL) v en projekt. Z združitvijo projektov in prestavitvijo v obdobje 2014-2020 je projekt dobil status Veliki projekt, katerega mora odobriti Evropska komisija po predhodnem pregledu in potrditvi neodvisne evropske institucije JASPERS. V sklopu priprave dokumentacije so bile poleg tehničnih, finančnih in ekonomskih vsebin izdelane tudi okoljske vsebine (Strokovna ocena možnih pomembnih vplivov na okolje, Poročilo o vplivih na okolje, Poročilo o vplivu podnebnih sprememb na projekt z oceno občutljivosti in oceno ranljivosti ter oceno tveganja) vse v skladu z navodili in priporočili Evropske komisije in JASPERS. Pregled dokumentacije s strani JASPERS se je zaključil s končnim poročilom Action Completion note, ki je bilo izdano 20. 12. 2016. Januarja 2017 je bila Evropski komisija s strani službe Vlade RS za razvoj in kohezijski politiko posredovana Vloga za potrditev projekta.

Celotni projekt sestavljajo 3 deli:

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si