Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Prenavljamo za vas: Cesta vstaje

13. 9. 2022
DEL 3
Prenavljamo za vas: Cesta vstaje

Zaradi gradnje javne kanalizacije bo do 22. decembra 2022 za ves promet zaprta Cesta vstaje od križišča z ulico Ivice Pirjevčeve, do hišne številke Cesta vstaje 64.

Obvoz je mogoč po gorenjski avtocesti, izvoz Šmartno-Brod.

Na omenjeni cesti v okviru projekta Čisto. Zate. gradimo kanalizacijo za komunalno odpadno vodo, hkrati pa poteka tudi obnova obstoječe oziroma dograditev preostale komunalne infrastrukture (vodovod, plinovod, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, TK vodi).

V okviru projekta Čisto. Zate. – dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL urejamo kanalizacijo na 261 ulicah, na javno kanalizacijo pa bomo na novo priključili več kot 22.000 prebivalcev. Pred letom 2007 je bila priključenost na kanalizacijo 68 %, do konca leta 2018 smo jo povečali na 88 %, s projektom Čisto. Zate pa jo bomo povečali na kar 98 %. S tem projektom bomo omogočili tudi zaprtje 6.400 greznic, od tega 4.500 v Ljubljani in 1.900 v Medvodah in Vodicah, ki ležita gorvodno in vsebina greznic odteka k nam.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si