Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Spodnja vprašanja so tista, ki jih občani in lastniki objektov na območju izvajanja projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja najbolj pogosto zastavljajo Občini Vodice. Pripravili smo vam kratke in poenostavljene odgovore, ki so vam lahko v pomoč pri razumevanju poteka projekta. Odgovori so zapisani v enostavnem jeziku in so zgolj informativne narave, uradne informacije pa boste prejeli z uradnimi dokumenti v upravnih ali drugih administrativnih postopkih predvidoma konec letošnjega leta ali v začetku leta 2024.

SPLOŠNO o kanalizaciji, trasi, priklopih in drugih informacijah
Splošno o projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja:

Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode in Občina Vodice so leta 2011 podpisale pogodbo o sodelovanju pri skupnem projektu nadgradnje kanalizacijskega sistema, za katerega smo avgusta 2017 prejeli izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi 4,2 MIO EUR nepovratnega financiranja kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v lanskem letu pa smo projekt v naši občini zaključili in zanj pridobili tudi uporabno dovoljenje. V tem trenutku čakamo na zaključek gradbenih del še v Ljubljani, nato sledi izvedba priklopov objektov.

Kdo je izvajal gradnjo na območju Vodic?

Izvajalec za 1. del projekta, torej tudi za gradnjo sanitarne kanalizacije v občini Vodice, ki je bil z javnim razpisom izbran v letu 2013, je podjetje Javna razsvetljava d.d., v skupnem nastopu s CPK d.d., TELEG-M d.o.o. in NG nizke gradnje d.o.o. Večino del na območju občine Vodice je prevzel podizvajalec CGP d.d., ki je delo opravljal sam in s kooperanti.  Nadzor nad vsemi deli na območju naše občine je izvajalo podjetje DRI upravljanje investicij d.o.o., s partnerjem PROJEKT d.d. Nova Gorica. Za stike z javnostjo je skrbelo podjetje Frontal d.o.o. iz Murske Sobote.

Kdo je financiral projekt novogradnje fekalne kanalizacije na območju Vodic?

Občina Vodice bo iz kohezijskega sklada prejela 2.826.606,29 EUR nepovratnih sredstev, Republika Slovenija jih bo prispevala 498.812,88 EUR, Občina Vodice pa jih bo morala zagotoviti 1.396.567,73 EUR. Skupaj je projekt C0 v občini Vodice ocenjen na 4,7 MIO EUR brez DDV.

Vrednost projekta v občini Vodice
Vir: Znesek (v EUR):
EU – Kohezijski sklad 2.826.606,29
Republika Slovenija 498.812,88
Občina Vodice 1.396.567,73
Skupaj 4.721.986,90

Trasa kanalizacije
Kje poteka trasa zgrajene kanalizacije in koliko bo dolga?

Del potrjenega kohezijskega projekta je izgradnja novega fekalnega kanala od Ljubljane (od gorenjske avtoceste pri Šmartnem preko vasi Polje) do Vodic ter treh navezovalnih kanalov - prvi do Utika (od glavne lokalne ceste iz Polja proti cerkvi v Utiku) in dveh do Bukovice (drugi v spodnjo Bukovico mimo žage Krantes in tretji na Zabrežje), v skupni dolžini 9 km.

Bi lahko traso mimo naše hiše speljali tudi po drugi strani?

Glede na pridobljene služnosti in tehnične pogoje se je izdelala projektna dokumentacija in pridobilo gradbeno dovoljenje za projekt, le to se je kot priloga k vlogi oddala Evropski komisiji v potrditev. V vlogi so natančno definirane trase, ki predstavljajo cilje projekta, ki jih je potrebno doseči, zato spremembe izven načrtovane trase niso bile možne.

Kaj je razlika med primarnim in sekundarnim vodom kanalizacije?

Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalov in jarkov, ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode. Na primarnem omrežju praviloma ni kanalizacijskih priključkov, razen na redko poseljenih območjih. V našem primeru je to glavni fekalni kanal C0, v skupni dolžini 9 km.

Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalov in jarkov, ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu in se čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekundarno omrežje se na območju Občine Vodice zaključi z navezavo na primarno omrežje. V našem primeru so to fekalni kanali v stranskih ulicah in cestah, ki se bodo še gradili v letih od 2023 – 2033.

Priključitev na kanalizacijo
Kako bo s priključitvijo na novo zgrajeno kanalizacijo?

Na navedene primarne kanale bo priključena že delujoča sanitarna kanalizacija v naselju Vodice (cca 11.5 km) in že zgrajena sanitarna kanalizacija v Bukovici, Utiku ter delu Kosez (cca 2 km). Po zaključku kohezijskega projekta in pridobitvi uporabnih dovoljenj bo na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključenih skoraj 2.600 PE (prebivalcev) iz aglomeracij Vodice, Bukovica (Bukovica, Utik, del Kosez) in Polje, od tega na novo 1100 PE; odpadne vode pa se bodo čistile na Centralni čistilni napravi Ljubljana, v Zalogu. Na novo zgrajen sistem bo v naslednjih 5 - 10 letih moč priključevati tudi preostale odseke iz naselij Vodice, Bukovica, Utik, dela Kosez, pa tudi Skaručne in dela Vojskega (dodatnih cca 700 PE). Za vsa našteta naselja je Občina Vodice v pretežni meri že izdelala načrte in pridobila gradbena dovoljenja. Po pridobitvi gradbenih dovoljenj in zagotovitvi finančnih virov pa bo mogoče priključevati tudi naselja Repnje, Dobruša, Dornice, Zapoge, Torovo, Selo in Vesco.

Kdaj bo kanalizacija zgrajena?

Primarna kanalizacija, ki je predmet kohezijskega projekta, je v občini Vodice že zgrajena sredi leta 2022, pri čemer je bila izvedena sočasna gradnja ostale komunalne in cestne infrastrukture tudi skozi naselja (Polje, del Utika in del Bukovice). Gradnja sekundarne sanitarne kanalizacije po stranskih cestah in ulicah v naseljih Vodice, Bukovica, Utik, del Kosez, Skaručna in del Vojskega bo sledila v nadaljevanju, predvidoma od leta 2024 do leta 2030, skladno s finančnimi zmožnostmi Občine Vodice in uspešno pridobljenimi nepovratnimi Evropskimi sredstvi.

Ali se bom kot lastnik objekta ob novo zgrajeni kanalizaciji moral priključiti na le-to?

Lastniki objektov ob novozgrajeni kanalizaciji so se dolžni nanjo priključiti v roku pol leta po izdani pravnomočni Odločbi o izboljšanju komunalne opremljenosti objekta za zgrajeno fekalno kanalizacijo, torej predvidoma v letu 2024. Odločba bo pridobljena po zaključku celotnega projekta v vseh treh občinah. Poleg izgradnje samega hišnega priključka (od odcepa na sekundarni kanalizaciji do samega objekta), bodo lastniki objektov dolžni poravnati tudi sorazmerni delež komunalnega prispevka – zgolj za sanitarno in (po potrebi) meteorno kanalizacijo.

Kaj pa ostale vasi, ki ne ležijo tik ob bodoči novi trasi kanalizacije? Kako je z njihovo priključitvijo?

Za preostale vasi naše občine je način ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode definiran in opredeljen v Občinskem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Vodice, ki ga je Občinski svet Občine Vodice sprejel decembra 2021 in je dostopen na povezavi: https://www.vodice.si/objava/581555. Javna kanalizacija se bo gradila zgolj tam, kjer je to določeno v dokumentu. Preostali občani bodo dolžni graditi male komunalne čistilne naprave (MKČN), Občina Vodice jim bo v mejah mogočega pri tem pomagala s subvencijami, skladno s Pravilnikom o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Vodice, JPKV d.o.o pa s strokovnim svetovanjem.

Komunalni prispevek

Pravna podlaga za odmero

  • Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3)
  • Odlok o komunalnem prispevku za obstoječo komunalno opremo v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 11/19, 11/21).
  • Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O)
Zakaj je potrebno ponovno plačilo komunalnega prispevka, saj smo ga plačali že ob gradnji hiše?

Ob gradnji hiše ste plačali komunalni prispevek za tisto komunalno opremo, na katero ste se lahko v času gradnje priključili (vodovod, cesta, …). Za sanitarno in/ali meteorno kanalizacijo pa komunalni prispevek verjetno ni bil odmerjen, zato se skladno z zakonom in odlokom mora odmeriti naknadno. Odločbe za priključitev na dodatno izboljšano komunalno opremo – kanalizacijo bo občina izdala po uradni dolžnosti, po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno kanalizacijo.

Kaj se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka (KP)?

Merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo so:

Površina gradbene parcele stavbe
Če se komunalni  prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, se za površino parcele upošteva površino parcele iz projektne dokumentacije za ta objekt. V kolikor dokumentacija ne obstaja oz. lastnik z njo ne razpolaga se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp). Računski faktor površine (Fp) za vse vrste stavb je 3.

Bruto tlorisna površina stavbe
Pri odmeri komunalnega prispevka za izboljšanje opremljenosti se podatek o bruto tlorisni površini objekta in namembnosti objekta pridobi iz uradnih evidenc. Če zavezanec dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina objekta manjša od bruto tlorisne površine objekta, navedene v uradnih evidencah, se pri izračunu komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina objekta iz elaborata za vpis v uradno evidenco, če je vložena popolna vloga za vpis spremembe neto oziroma bruto tlorisne površine objekta v uradno evidenco. Če je v uradni evidenci ali elaboratu za vpis v uradno evidenco naveden podatek o neto tlorisni površini stavbe, se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina stavbe določena kot zmnožek neto tlorisne površine stavbe, pomnožene s faktorjem 1,2.

Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpO) in deležem površine objekta (DtO)
Razmerje je 0,5 : 0,5.

Faktor namembnosti objekta Fn
Za stanovanjske stavbe se upošteva faktor namembnosti 1. Sicer faktorje namembnosti objekta določa 6. člen veljavnega odloka o komunalnem prispevku za obstoječo komunalno opremo v Občini Vodice.

Prispevna stopnja zavezanca (psz)
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevne stopnje zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme so določene v 8. členu veljavnega odloka o komunalnem prispevku za obstoječo komunalno opremo v Občini Vodice.

Obračunski stroški
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme so določeni v 4. členu veljavnega odloka o komunalnem prispevku za obstoječo komunalno opremo v Občini Vodice in znašajo:

Obstoječa komunalna oprema Cpo (EUR/m2) Cto (EUR/m2)
Občinsko cestno omrežje 17,50 48,00
Vodovodno omrežje 6,50 17,00

Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo

5,40 11,00
Javne površine 0,70 2,00

Cpo: stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Cto: stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,

Kako pa bo z olajšavami in obročnim odplačevanjem?

Popust
Veljavni odlok o komunalnem prispevku za obstoječo komunalno opremo v Občini Vodice ne predvideva popusta pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti. 11. člen veljavnega odloka o komunalnem prispevku za obstoječo komunalno opremo v Občini Vodice določa upoštevanje preteklih vlaganj v primeru vlaganja zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.

Obročno plačilo
Zavezanci, katerim se odmerja komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo po uradni dolžnosti, lahko znesek odmerjenega komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo poravnajo v več obrokih v roku najkasneje dveh let od pravnomočnosti odločbe. Pogoj za priznanje pravice do obročnega odplačevanja je predhodna sklenitev ustrezne pogodbe med zavezancem in Občino Vodice, v kateri se opredelijo natančnejša določila glede odplačila obveznosti.

Obračun že vplačane takse iz preteklosti (2000–2008)
Obveznost plačila odmerjenega komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se zmanjša tudi za znesek plačane takse na podlagi Odloka o uvedbi takse za vzpostavitev kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/00, 4/00, 6/02) pri tistih zavezancih za plačilo te takse, ki jim taksa še ni bila vrnjena oziroma poračunana pri plačilu povračila za priklop na javno kanalizacijsko omrežje na podlagi Pravilnika o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 10/07). Zneski plačane in še ne vrnjene takse se indeksirajo na način, kot je določen v petem odstavku 11. člena veljavnega odloka o komunalnem prispevku za obstoječo komunalno opremo v Občini Vodice, in sicer od 1.1.2009 dalje.

Vračilo plačane takse je vezano na odjemno mesto, za katerega se je taksa plačevala. Znesek plačane takse se vrne le enkrat, vračilo pa lahko uveljavlja le lastnik nepremičnine, kjer se nahaja odjemno mesto, za katerega se je plačevala taksa.

Podatek o že vplačani taksi v preteklosti vam posreduje Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o.

Kakšen je postopek za odmero komunalnega prispevka?

Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti se odmeri, če se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne opreme, na katero se obstoječi objekt do tedaj ni mogel priključiti oziroma uporaba katere mu ni bila omogočena. Komunalni prispevek za izboljšanje opremljenosti se lahko odmeri najpozneje v dveh letih od izboljšanja opremljenosti zemljišča ali najpozneje v dveh letih od priključitve objekta na javno omrežje, pri čemer začne rok teči z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja, ali z dnem, na katerega je zgrajena komunalna oprema predana v upravljanje, če za gradnjo komunalne opreme ni predpisano gradbeno dovoljenje. Odmerjeni komunalni prispevek zavezanec plača v skladu z določili veljavnega odloka o komunalnem prispevku za obstoječo komunalno opremo v Občini Vodice, v primeru obročnega plačila se upošteva 13. člen veljavnega odloka o komunalnem prispevku za obstoječo komunalno opremo v Občini Vodice. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, je zavezanec dolžan plačati zakonske zamudne obresti in stroške izterjave.

Kako se izračuna komunalni prispevek?

Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za stavbe izračuna tako, da se seštejeta delež komunalnega prispevka, ki odpade na gradbeno parcelo stavbe, in delež, ki odpade na bruto tlorisno površino stavbe, in sicer po naslednji enačbi:

KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn )) x psz(i)

Zgornje oznake pomenijo:

KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,

AGP: površina gradbene parcele stavbe,

Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,

Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,

ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,

Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,

Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,

Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,

psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (%),

i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.

Kako se izračuna komunalni prispevek (KP) na konkretnem primeru?

Primer 1:

BTP (m2) 240
Parcela (m2) 500
Dpo 0,50
Dto 0,50
Faktor namembnosti 1,00

Vrsta obstoječe komunalne opreme Komunalni prispevek (EUR)
psz=100%
Izbrana psz Komunalni prispevek  (EUR)
ob upoštevanju izbrane psz
Kanalizacijsko omrežje 2.670,00 70% 1.869,00

Parcela BTP KP *taksa skupaj za plačilo po Odločbi KP
500 m2 240 m2 1.869,00 € (-) 250 € 1.619,00 €


*odšteta že vplačana taksa iz preteklosti (točni podatki za posamezen objekt so dostopni na JP Komunali Vodice d.o.o.)

Primer 2:

BTP (m2) 240
Parcela (m2) 700
Dpo 0,50
Dto 0,50
Faktor namembnosti 1,00

Vrsta obstoječe komunalne opreme Komunalni prispevek (EUR)
psz=100%
Izbrana psz Komunalni prispevek (EUR)
ob upoštevanju izbrane psz
Kanalizacijsko omrežje 3.210,00 70% 2.247,00

Parcela BTP KP *taksa skupaj za plačilo po Odločbi KP
700 m2 240 m2 2.247,00 € (-) 250 € 1.997,00 €


*odšteta že vplačana taksa iz preteklosti (točni podatki za posamezen objekt so dostopni na JP Komunali Vodice d.o.o.)

*Izračuni so zgolj informativne narave, odvisno od površine gradbene parcele in BTP stavbe ter trenutno veljavne zakonodaje ali pravne podlage. Pojasnila izhajajo iz trenutno veljavnega odloka o komunalnem prispevku za obstoječo komunalno opremo v Občini Vodice. V primeru, da se bo ta v vmesnem času spremenil, bo podana dodatna razlaga.

HIŠNI PRIKLJUČEK na kanalizacijo
Kaj je hišni priključek?

Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo, ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, kanalizacijski hišni priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo.

Kdo poskrbi za izgradnjo hišnega priključka, kdaj in kakšna je cena?

Strošek izgradnje hišnega priključka nosi vsak lastnik objekta sam, ki ga bo lahko izvedel v lastni režiji ali z izvajalcem, ki ga bo pridobil sam. Pred pričetkom gradnje hišnega priključka bo potrebno obvestiti bodočega upravljavca kanalizacijskega omrežja JP VO-KA Ljubljana.

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija (JP VO-KA) bo po končanju kohezijskega projekta skladno z zahtevami ministrstva in Evropske komisije postalo upravljavec predmetne javne kanalizacije in izvajalec gospodarske javne službe (GJS) odvajanja in čiščenja odpadnih voda v vseh aglomeracijah v Vodicah, Medvodah in Ljubljani, ki bodo vezane na skupno Centralno čistilno napravo Ljubljana (CČN Ljubljana).

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si