Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Spodnja vprašanja so tista, ki jih občani in lastniki objektov na območju projekta najbolj pogosto zastavljajo Občini Medvode. Pripravili smo vam kratke in poenostavljene odgovore na ta vprašanja, ki so vam lahko v pomoč pri razumevanju poteka projekta. Odgovori so zapisani v enostavnem jeziku in so zgolj informativne narave, uradne informacije pa boste prejeli z uradnimi dokumenti v upravnih ali drugih administrativnih postopkih.

Splošno o projektu
Kje lahko pogledam, kateri komunalni vodi bodo potekali v bližini moje parcele?

Na spletni strani Občine Medvode na prvi strani najdete Geoinformacijski sistem občine (gumb GIS). V GISu smo pripravili zemljevid vseh načrtovanih javnih komunalnih vodov. Ob kliku na filter Gradnja kanalizacije – ČISTO ZATE se vam na zemljevidu obarvajo posamezne trase.

Trase načrtovane komunalne infrastrukture si lahko ogledate na povezavi

Zanima me, na katero linijo kanalizacije se bo priključila naša hiša, saj mimo nas potekata dva kanala, en po severnem in eden po južnem delu?

Vse rešitve glede individualnih priklopov posameznih objektov se bodo pripravile v postopku izdelave projekta hišnih priključkov. Občina Medvode bo naročila izdelavo hišnih priključkov za vse objekte, ki se bodo priključevali na javno kanalizacijo. Projektant – izdelovalec projekta hišnega priključka se bo z vsakim lastnikom objekta posebej dogovoril in glede na tehnične možnosti, skupaj z lastnikom določil pozicijo priključitve.

Po moje mnenju bi lahko traso mimo naše hiše speljali tudi po drugi strani?

Glede na pridobljene služnosti in tehnične pogoje se je izdelala projektna dokumentacija in kot priloga k vlogi oddala Evropski komisiji v potrditev. V vlogi so natančno definirane trase, ki predstavljajo cilje projekta, ki jih je potrebno doseči, v nasprotnem primeru, do sredstev nismo upravičeni in bi bilo potrebno v primeru že izvedenih nakazil, le te vrniti. Iz tega razloga tras ne moremo oziroma ne smemo spreminjati. Prav tako so za te trase že bila pridobljena gradbena dovoljenja.

Opazil sem, da naša hiša ne bo priključena na kanalizacijo, kljub temu, da stanujemo na območju tega projekta. Zakaj ne, kako boste zadevo reševali pri meni?

Znotraj naselij Medvode, Vaše, Goričane in Rakovnik (aglomeracija Medvode) in naselij Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in del Vikrč (aglomeracija Spodnje Pirniče) se nekateri objekti ne bodo mogli priključiti na javno kanalizacijo, ker tehnično to ni izvedljivo, oziroma je strošek izgradnje fekalne kanalizacije do teh objektov previsok in izgradnja ekonomsko ni upravičena. Iz tega razloga bodo morali ti objekti čiščenje zagotoviti preko malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). V teh primerih bodo ti objekti upravičeni do občinske subvencije za nakup in vgradnjo MKČN v skladu s Pravilnikom o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode (Uradni list RS, št. 68/2012 in 94/2013).

Na določenih trasah, kjer pa Občina Medvode s strani lastnika zemljišča ni pridobila služnosti (pravico graditi) za izgradnjo fekalne kanalizacije, se kanalizacija ne teh trasah ne bo gradila. Se bo pa moral lastnik objekta vseeno priključiti na javno kanalizacijo, in sicer z daljšim hišnim priključkom, ki ga bo zgradil v lastni režiji. Objekt se namreč nahaja znotraj območja, kjer je priklop na javno kanalizacijo obvezen in eden izmed ciljev, ki ga je potrebno obvezno doseči, je tudi 95 % priključenost območja.

Kaj je razlika med primarnim in sekundarnim vodom kanalizacije?

Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode. Na primarnem omrežju ni kanalizacijskih priključkov.

Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu in se čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekundarno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode ali z navezavo na primarno omrežje.

Zakaj v projekt niso vključene tudi celotne krajevne skupnosti Zbilje, Smlednik, Senica in naselja v Polhograjcih?

Po Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 so do sofinanciranja iz kohezijskega sklada upravičeni le tisti projekti izgradnje kanalizacije, ki se izvajajo znotraj aglomeracije, večje od 2000 PE.

Območje Republike Slovenije je z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela Vlada RS razdeljeno na območja, t. i. aglomeracije. Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta. Aglomeracije so različne velikosti, velikost pa je določena glede na št. PE (PE - en prebivalec s stalnim prebivališčem) in gostoto PE na 1 ha. Bistvena ločitev med aglomeracijami je ločitev nad 2000 PE znotraj aglomeracije in pod 2000 PE, saj Evropska unija iz kohezijskega sklada sofinancira izgradnjo javne kanalizacije le v tistih aglomeracijah, ki imajo več kot 2000 PE.

V Občini Medvode sta dve aglomeraciji večji od 2000 PE: Medvode (obsega naselja Medvode, Vaše, Goričane in Rakovnik) in Spodnje Pirniče (obsega naselja Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in del Vikrč). Iz tega razloga smo lahko v projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja vključili le ti dve aglomeraciji. Če bi bila možnost, bi seveda projekt razširili tudi na druga območja, vendar so pravila jasna. Ostale aglomeracije, ki so izven zgoraj navedenih naselij (naselja Smlednik, Valburga, Zbilje, Hraše, Dragočajna, del Ladje, Spodnja Senica, Zgornja Senica, Moše, del Vikrč, Sora, Dol, Zavrh pod Šmarno goro, Golo Brdo, Žlebe, Seničica) pa so manjše od 2000 PE zato niso upravičene do sofinanciranja. Za te aglomeracije mora občina sama zagotoviti sredstva za izgradnjo javne kanalizacije. Rok za izgradnjo javne kanalizacije na teh območjih je določen z vladno uredbo in je do 31. 12. 2023. Na preostalih območjih (Belo, Brezovica pri Medvodah, Osolnik, Setnica – del, Studenčice, Tehovec, Topol pri Medvodah in Trnovec) javna kanalizacija ni zahtevana. Pričakujemo nekatere spremembe aglomeracij, ki pa jih mora sprejeti Vlada RS in s katerimi ne bi bila zahtevana gradnja kanalizacije še v nekaterih naseljih. Zaradi sofinanciranja tega projekta s strani EU bo delež sredstev, ki jih mora za sofinanciranje projekta zagotoviti Občina Medvode precej manjši, kar pomeni, da bomo hitreje zbrali proračunska sredstva za gradnjo kanalizacije tudi na drugih območjih, ki niso vključena v ta projekt.

Zakaj je Občina Medvode od mene želela dve različni služnostni pogodbi za ta projekt?

Projekt se je začel pripravljati že v letu 2011, ko je bilo predvideno, da se bodo finančna sredstva za projekt pridobila že v prejšnji finančni perspektivi 2007-2013. Zato je bil zelo kratek rok za pripravo projekta, saj je bilo potrebno vlogo oddati še v istem letu.  Iz tega razloga smo se omejili na izdelavo projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj le za fekalno kanalizacijo, ki je edina upravičena do sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in državnega proračuna. Ker je v finančni perspektivi 2007-2013 sredstev za 11 okoljskih projektov, ki so bili pripravljeni (med drugim tudi za našega) zmanjkalo, je bilo potrebno pripraviti projekt za novo obdobje 2014-2020, v tem času pa smo imeli čas in sredstva, da smo izdelali projektno dokumentacijo in pridobili dodatne služnosti še za vodovod in meteorno kanalizacijo. Glede na to, da kanali potekajo deloma po istih trasah in bodo le te prekopane že zaradi gradnje fekalne kanalizacije, je ekonomsko najbolj upravičeno, da hkrati poskrbimo tudi za obnovo ali gradnjo druge komunalne infrastrukture. Ker se bo zgrajena infrastruktura prenesla v upravljanje različnim izvajalcem (VO-KA, Komunala Kranj, …) je potrebno v zemljiški knjigi vsako služnost vpisati posebej.  

Kdo je izvajalec del in kdo opravlja nadzor nad izvedenimi deli?

Izvajalec za 1. del projekta, torej tudi gradnjo fekalne kanalizacije pri nas, ki je bil izbran že v letu 2013, je podjetje Javna razsvetljava d.d., v skupnem nastopu s CPK d.d., TELEG-M d.o.o. in NG nizke gradnje d.o.o. Večino del na območju občine Medvode je prevzel podizvajalec CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d. iz Novega mesta, ki pa bo delo opravljal sam in s podizvajalci (npr. Hidrotehnik d.d., Mensel d.o.o., …). Javno naročilo za izbor izvajalca sočasne gradnje je še v teku, zato za ta del še ne moremo napovedati, kdo bo izbrani izvajalec. Nadzor nad vsemi deli na območju naše občine izvaja podjetje DRI upravljanje investicij d.o.o. Za stike z javnostjo skrbi podjetje Frontal d.o.o. iz Murske Sobote.

Komunalni prispevek
Zakaj je potrebno ponovno plačilo komunalnega prispevka, saj smo ga plačali že ob gradnji hiše?

Ob gradnji hiše ste plačali komunalni prispevek za tisto komunalno opremo, na katero ste se lahko v času gradnje priključili (vodovod, cesta …). Za komunalno opremo – kanalizacijo pa komunalni prispevek ni bil odmerjen, zato se odmerja sedaj.

Ker ste morali do izgradnje javne kanalizacije zagotoviti odvajanje v malo komunalno čistilno napravo ali greznico, se vam višina komunalnega prispevka, odmerjenega zaradi novozgrajene kanalizacije, zaradi upoštevanja minulih vlaganj, zniža za 50 %. Do tega popusta novograditelji, ki se ob gradnji direktno priključujejo na kanalizacijsko omrežje, niso upravičeni.

Ali se plačilo komunalnega prispevka za kanalizacijo razlikuje v primeru novogradnje od tistega pri priključevanju že zgrajenih objektov?

V veljavi ostaja določilo iz Programa opremljanja, ki vsem obstoječim stavbam, ki prenehajo z uporabo lastnih individualnih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode in se priključijo na javno kanalizacijsko omrežje, prizna minula vlaganja v lastne individualne sisteme v višini 50 % komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje. Novograditeljem se minula vlaganja ne upoštevajo.

Primer:

Stavba Površina zemljišča pod stavbo (m2) NTP (m2) Komunalni prispevek (EUR) Komunalni prispevek ob upoštevanju minulih vlaganj (EUR)
Stanovanjska hiša 50 89,2 1.755,42 877,71
Stanovanjska hiša 105

144,5

2.935,84 1.467,92

Koliko bom moral plačati za komunalni prispevek?

Višina komunalnega prispevka je odvisna od neto tlorisne površine objekta (površina dela stavbe), od površine zemljišča pod stavbo in od dejanske rabe stavb (stanovanjski objekt, gostinski objekt, industrijski objekt, …). Navedeni podatki, ki se upoštevajo pri izračunu komunalnega prispevka, se povzamejo iz uradnih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava RS. Pozivamo vas, da pravočasno uredite morebitna neskladja v evidenci, saj smo pri odmeri komunalnega prispevka dolžni upoštevati uradne podatke. Podatke lahko spreminjate na Geodetski upravi v Kranju. Zaradi pridobljenih evropskih sredstev se bo višina komunalnega prispevka v povprečju znižala za 25 %, kot pa bi znašala v primeru, če sredstev ne bi pridobili.

Primeri izračuna komunalnega prispevka za 2 obstoječa enostanovanjska objekta, ki se jima upoštevajo minula vlaganja (greznice):

  • Enostanovanjski objekt, NTP 89,2 m2, površina zemljišča pod stavbno 50 m2, višina komunalnega prispevka 877,71 EUR (brez EU sredstev bi znašal 1.169,20 EUR).
  • Enostanovanjski objekt, NTP 144,5 m2, površina zemljišča pod stavbno 105 m2, višina komunalnega prispevka 1.467,92 EUR (brez EU sredstev bi znašal 1.957,46 EUR)
Kako pridobljena EU sredstva vplivajo na višino komunalnega prispevka?

Skupni stroški predstavljajo vrednost vseh investicij v javno kanalizacijsko omrežje, obračunski stroški pa predstavljajo delež skupnih stroškov, zmanjšanih za druge vire (sredstva EU, države in drugih sredstev). Na višino komunalnega prispevka vplivajo obračunski stroški in ne skupni stroški. Zaradi pridobitve nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada in državnega proračuna se višina komunalnega prispevka znižuje.

Skupni in obračunski stroški ob upoštevanju zgoraj opisanih sprememb in dopolnitev programa opremljanja so:

Komunalna oprema Obračunsko območje Skupni stroški (EUR) Obračunski stroški (EUR)
Javna kanalizacija – pred pridobitvijo sredstev KA_1 17.999.116,16 17.877.156,32
Javna kanalizacija – po pridobitvi sredstev in razširitvi kanalizacijskega omrežja KA_1 31.453.363,00 21.845.275,16

Kako si lahko sam preprosto izračunam višino komunalnega prispevka?

Pripravili smo obrazec, preko katerega si lahko vsak sam naredi informativni izračun komunalnega prispevka. Podatke o površinah posameznih objektov lahko najdete na spletni strani

Ker nimam dostopa do interneta, me zanima ali se lahko oglasim na občini, da mi informativno izračunate predvideno višino komunalnega prispevka?

Da, v času uradnih ur, lahko pa prošnjo za izračun posredujete tudi preko elektronske pošte na naslov obcina@medvode.si, pri čemer ne pozabite navesti naslova objekta. Pri odmeri komunalnega prispevka se podatki o velikosti in namembnosti objekta pridobijo iz uradnih evidenc. Upoštevajo se podatki iz Registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Pred izdajo odločb o odmeri komunalnega prispevka bodo občani oziroma lastniki objektov prejeli naše obvestilo, v katerem bodo navedeni podatki, ki smo jih povzeli iz uradnih evidenc. Če bodo podatki napačni, bodo imeli lastniki objektov v določenem roku možnost te podatke uskladiti na Geodetski upravi.

Kdaj nastopi obveznost plačila komunalnega prispevka – pred, med ali po končani izgradnji kanalizacije?

Komunalni prispevek se lahko odmeri takoj, ko je za to komunalno opremo sprejet program opremljanja in je vključena v načrt razvojnih programov občinskega proračuna za tekoče in prihodnje leto. V konkretnem projektu bomo na Občini Medvode predvidoma v mesecu juniju začeli pošiljati obvestila, s katerimi bomo lastnike seznanili s podatki, nato pa bomo začeli z izdajo odločb. Te bomo postopoma izdajali nekaj mesecev (upoštevati je potrebno, da gre pri tem tudi za velik administrativni zalogaj, saj je potrebno izdati približno 1.100 odločb), zato se vam že sedaj zahvaljujemo za vašo potrpežljivost.

Ali bo možno plačilo komunalnega prispevka na obroke?

Odlok o programu opremljanja omogoča fizičnim osebam obročno odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer v največ 24 zaporednih mesečnih obrokih. Če želite komunalni prispevek plačevati obročno, boste morali ob prejemu odločbe izpolniti Vlogo za obročno odplačevanje komunalnega prispevka po uradni dolžnosti – najdete jo na spletni strani Občine Medvode.   

Občani, ki ne stanujemo na območju projekta, ki ga sofinancira EU, bomo torej ob gradnji kanalizacije plačevali višje komunalne prispevke?

Program opremljanja, ki ga je Občinski svet Občine Medvode sprejel na svoji 26. redni seji tega mandata, znižuje višino komunalnega prispevka za fekalno kanalizacijo in velja za celotno območje občine Medvode, kar pomeni, da boste vsi občani plačevali nižji komunalni prispevek za kanalizacijo zaradi sofinanciranja tega projekta iz Kohezijskega sklada EU.

Hišni priključek
Kaj je hišni priključek, kdo ga financira?

Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo, ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Strošek izgradnje hišnega priključka plača lastnik objekta in se izvede na podlagi pridobljenega soglasja upravljavca javne kanalizacije VO-KA na podlagi izdelanega projekta hišnega priključka. Projekte hišnih priključkov bo naročila Občina Medvode in se bodo izdelovali v sodelovanju z lastniki objektov.

Kdo poskrbi za izgradnjo hišnega priključka, kdaj in kakšna je cena?

Strošek izgradnje hišnega priključka nosi vsak lastnik objekta sam, ki ga lahko izvede v lastni režiji ali z izvajalcem, ki ga pridobi sam. Pred začetkom gradnje hišnega priključka je potrebno obvestiti upravljavca kanalizacijskega omrežja JP Vodovod – Kanalizacija, Vodovodna cesta 90, Ljubljana (tel. št. 01 5808 339) zaradi nadzora oz. preveritve ustreznosti izvedbe in sicer, najmanj 3 dni pred izvajanjem del. Lastniki obstoječih stanovanjskih objektov naj z izgradnjo hišnih priključkov počakajo, dokler ne bo izdelan projekt hišnega priključka in dokler ne pridobijo soglasja upravljavca kanalizacijskega omrežja. Rok za izdelavo hišnega priključka je 6 mesecev po izgradnji primarne in sekundarne kanalizacije.

Kdaj se bomo s hišnim priključkom lahko priključili na novo kanalizacijsko omrežje?

Na območju naselij Medvode, Vaše, Goričane, Rakovnik in Ladja bo priključitev na kanalizacijsko omrežje možna takoj, ko bo za posamezni vod pridobljeno uporabno dovoljenje. Na območju naselij Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in del Vikrč, pa bo priključitev možna po pridobitvi uporabnega dovoljenja za posamezni vod in izgradnji povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, ki se bo izvajala sočasno z gradnjo kanalizacijskega omrežja v naši občini.

Kakšen je postopek od projektiranja hišnega priključka do priklopa?

Občina Medvode bo naročila in plačala projektiranje hišnih priključkov. Projektant si bo na terenu ogledal vsak objekt, o čemer bo tudi obvestil lastnike. Predlagamo, da s projektantom sodelujete in mu sporočite svoje želje in predloge. Po izdelavi projektne dokumentacije projektant le to posreduje Javnemu podjetju Vodovod – Kanalizacija d.o.o. v pregled in potrditev. Ko je projekt potrjen in ko bo primarna in sekundarna kanalizacija v vaši bližini začela z obratovanjem, mora lastnik objekta v roku 6 mesecev poskrbeti za izgradnjo hišnega priključka. Vsaj tri dni pred začetkom gradnje hišnega priključka mora o tem obvestiti JP Vodovod – Kanalizacija (tel. št. 01 5808 339) zaradi nadzora oziroma preveritve ustreznosti izvedbe. Po izgradnji hišnega priključka s soglasjem Javnega podjetja VO-KA izvedete priklop na kanalizacijsko omrežje.

Terminski plan
Ali bo kje objavljen terminski plan gradnje za posamezne odseke in ulice?

Na spletni strani Občine Medvode sproti objavljamo vsa obvestila o novih zaporah in predvidenem trajanju. Lastniki objektov ob trasah zapor bodo predhodno obveščeni o načrtovani zapori cest. Investicije brez zapore cest ni mogoče izvesti, zato se vam že sedaj zahvaljujemo za potrpežljivost v času gradnje.

Koliko časa bodo posamezne ceste zaprte?

Čas trajanja zapore cest je odvisen od dolžine odseka in zahtevnosti gradnje. O terminih in trajanju zapor bomo sproti obveščali.

Ali se bodo ceste, tako zasebne kot tudi javne, sanirale v prvotno stanje takoj po zaključku del na tisti cesti ali šele, ko bo v celem naselju gradnja končana?

Iz dosedanjih izkušenj vsak izvajalec poskuša odsek ceste, na katerem se je izvajala gradnja, čim prej asfaltirati, saj ima sicer z vzdrževanjem makadamskega gradbišča precejšnje stroške.

Zapore cest
Ali bodo spremenjeni tudi vozni redi avtobusov zaradi zapor cest?

Avtobusi javnega potniškega prometa bodo v času gradnje vozili po običajnih trasah in voznih redih, saj popolnih zapor na teh trasah ne bo, bodo le polovične.

Kako bodo zapore vplivale na šolske avtobuse?

Šolski avtobusi bodo večinoma vozili po obstoječih trasah in urnikih. Potrebne bodo manjše prilagoditve glede na zapore cest v tistem trenutku. Če bomo skupaj s šolami ugotovili, da bi bilo zaradi gradbišč na poti potrebno zagotoviti dodatne linije šolskih avtobusov bo občina v času gradnje le te tudi zagotovila in financirala. 

Kako boste obveščali o zaporah cest?

Vsa obvestila o času zapor in trajanju zapor bomo sproti objavljali na naših spletnih in lokalnih medijih.

Kako bo urejeno glede parkiranja vozil v času, ko bo gradnja potekala v naši ulici?

Pričakujemo in upamo, da se boste krajani v posamezni ulici lahko med seboj dogovorili glede začasnega parkiranja v bližini. Pri dogovorih bo sodeloval tudi izvajalec.

Sočasna gradnja
Katera komunalna infrastruktura se bo gradila hkrati z gradnjo kanalizacije?

Na nekaterih odsekih se bo sočasno obnovil vodovod, zgradila se bo meteorna kanalizacija. Energetika Ljubljana se bo gradnji pridružila z izgradnjo plinovoda, Telekom pa z gradnjo odprtega optičnega telekomunikacijskega omrežja.

Obnovili bomo vodovod v naseljih Medvode - Preska, Vaše, Goričane, Rakovnik, Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče v približni dolžini 12.500 metrov.

Zgradili bomo meteorno kanalizacijo v naseljih Medvode - Preska, Vaše, Goričane, Rakovnik, Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče v približni dolžini 10.500 metrov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana bo zgradilo plinovodno omrežje v naseljih Vikrče, Spodnje Pirniče, Zgornje Pirniče, Verje, Vaše in Rakovnik v približni dolžini 15.000 metrov.

Bo zgrajeno tudi optično omrežje?

Na večini tras bo zgrajeno tudi odprto optično telekomunikacijsko omrežje. Gradnje telekomunikacijskih omrežij ne izvajajo občine, zato bodo trase odvisne od operaterja omrežja. Gradnja se bo izvajala hkrati z gradnjo ostalih komunalnih vodov, o možnostih priklopov in hišnih priključkih pa vas bo obveščal investitor – podjetje Telekom.

Zakaj ne bo hkrati na vseh cestah zgrajena tudi javna razsvetljava?

Gradnja javne razsvetljave predstavlja prevelik strošek, da bi lahko na vseh trasah zgradili novo napeljavo in postavili nove svetilke. Po dosedanjih izkušnjah nova javna razsvetljava rekonstrukcije cest podraži tudi do 20 %. Vseeno bomo na tistih trasah, kjer obstaja želja lokalne skupnosti in se v prihodnje načrtuje izgradnja javne razsvetljave, v cesto vgradili prazne cevi, ki bodo kasneje omogočale vgradnjo električne napeljave.

Ali je priklop na novo plinovodno omrežje obvezen, oziroma kdaj najkasneje moramo sporočiti ali se želimo priključiti na plinovodno omrežje?

Nekatere občine s svojimi odloki predpišejo obvezen priklop objektov na plinovodno omrežje ob gradnji plinovoda. Takšnega odloka v naši občini nismo sprejeli, zato se vsak lastnik objekta sam odloči o priklopu. Svojo namero za priklop in vse podrobnosti glede hišnega priključka boste urejali z Javnim podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. V podjetju vam bodo tudi svetovali in predstavili ocene prihrankov v primeru prehoda na ogrevanje na zemeljski plin. Ker ogrevanje na zemeljski plin trenutno predstavlja eno od cenejših možnosti ogrevanja in ker podjetje nudi tudi subvencije ob prvem priklopu, se bo verjetno veliko občanov odločilo za priklop na omrežje. Tudi v tem primeru strošek hišnega priključka nosi lastnik objekta, za izvedbo pa poskrbi Energetika Ljubljana. Opozorili bi radi tudi na to, da je priklop v času gradnje kanalizacije precej cenejši, saj uporabniku ni potrebno plačati stroškov prekopa cestišča in povrnitve cestišča v prvotno stanje, kar bodo morali plačati vsi, ki se bodo na plinovodno omrežje želeli priključiti kasneje. Opozarjamo tudi na to, da Občina Medvode nekaj let po zaključku projekta ne bo dovolila prekopov cestišč. Več informacij o plinovodnem omrežju najdete tudi na spletni strani Energetike Ljubljana.

Ali obnova vodovoda pomeni, da ne bomo več pili vode iz azbestnih cevi?

Res je, obnova vodovoda pomeni, da bomo obstoječe dotrajane azbestne cevi nadomestili z vodovodom iz sodobnih in varnih materialov. Nadomestili bomo 4.060 metrov azbestnih cevi v Goričanah, Zgornjih Pirničah, Spodnjih Pirničah, Vikrčah in na Verju. V Preski in Vašah ni azbestnega vodovoda.

V našem naselju smo ob gradnji stanovanjskih objektov občani sami zgradili meteorno kanalizacijo v katero smo napeljali meteorne vode s streh in dvorišč ter preostanek odpadnih vod iz triprekatnih greznic. Kako bo s tem?

Meteorna kanalizacija, ki jo bomo na novo gradili sočasno s fekalno kanalizacijo, je namenjena odvajanju meteornih voda iz javnih površin in lovljenju zalednih voda. Za odvajanje meteornih voda z dvorišč in streh je odgovoren vsak lastnik objekta sam. Na objektih bo potrebno ločiti iztoke fekalnih voda in meteornih voda, fekalne odpadne vode bomo usmerili v fekalno kanalizacijo, za odvajanje meteornih voda pa boste morali poskrbeti lastniki objektov (bodisi z uporabo obstoječe meteorne kanalizacije, ki ste jo zgradili sami, z novimi ponikovalnicami ali na druge ustrezne načine). Izvajalec gradnje kanalizacije bo po najboljših močeh skrbel za ohranjanje obstoječih komunalnih vodov, torej tudi v preteklosti zgrajene meteorne kanalizacije.

Kako pa bo z obnovo cest?

Ceste, na katerih se bo gradila kanalizacija, bodo po končani gradnji v celoti na novo asfaltirane. Ker se v ceste tekom projekta vgrajuje vsa sodobna infrastruktura in ker bodo ceste ob koncu na novo asfaltirane, pozivamo lastnike objektov, da še pred asfaltiranjem cest poskrbijo tudi za ureditev morebitnih novih priklopov na vse želene komunalne priključke. Zaradi novega asfalta na cestah Občina Medvode, kot dober gospodar, nekaj let ne bo dovolila novih prekopov teh cest, ampak bodo možni le dražji podboji ceste.  

Ostalo
Kaj storiti v primeru, da pri delih na terenu pride do nepredvidenih situacij oziroma nenačrtovanih zapletov?

Ne glede na velikost projekta in strokovno pripravo pred začetkom projekta ni mogoče vnaprej predvideti vseh faktorjev, ki vplivajo na potek in hitrost del. Verjamemo, da bomo z nekaj dobre volje vseh vpletenih sproti reševali vse zaplete in da se bomo čez dve leti veselili nove infrastrukture. Ves čas projekta nad izvajanjem projekta bdi projektna skupina na Občini Medvode, vključen je zunanji nadzor in delovna skupina na strani izvajalcev. Srečujemo se na tedenskih koordinacijah in še pogosteje na terenu, zato verjamemo v uspeh projekta.  

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si