Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Občina Vodice

V okviru prvega dela projekta bodo v Občini Vodice zgrajeni novi kanalizacijski kanali od Ljubljane (od gorenjske avtoceste pri Šmartnem preko vasi Polje) do Vodic ter trije navezovalni kanali do Bukovice (na Zabrežje in v spodnjo Bukovico) in Utika (po glavni lokalni cesti iz Polja) v skupni dolžini 9 km. Na navedene primarne kanale bo priključena že delujoča sanitarna kanalizacija v naselju Vodice (cca 11.5 km) in že zgrajena sanitarna kanalizacija v Bukovici, Utiku ter delu Kosez (cca 1.9  km). Po zaključku kohezijskega projekta bo na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključenih skoraj 2.600 PE (prebivalcev) iz aglomeracij Vodice, Bukovica (Bukovica, Utik, del Kosez) in Polje, odpadne vode pa se bodo čistile na Centralni čistilni napravi Ljubljana (v Zalogu). Na zgrajen sistem bo v nadaljevanju moč priključevati tudi preostale odseke iz naselij Vodice, Bukovica, Utik, pa tudi Skaručne in Vojskega (dodatnih cca 700 PE). Za vse našteto so v pretežni meri že izdelani projekti in pridobljena gradbena dovoljenja.

V vasi Polje ter dveh stranskih krakih (Utik, Bukovica) bomo zgradili, oz. celovito obnovili tudi ostalo cestno in komunalno infrastrukturo.

Lastniki objektov ob novozgrajeni kanalizaciji se bodo dolžni nanjo priključiti v roku pol leta po pravnomočnosti odločbe o uporabnem dovoljenju. Poleg izgradnje samega hišnega priključka (od odcepa na sekundarni kanalizaciji do samega objekta), bodo lastniki objektov dolžni poravnati tudi sorazmerni delež (za sanitarno kanalizacijo) komunalnega prispevka.


Pregledna karta trase sanitarne kanalizacije na območju občine Vodice, ki je predmet projekta.

Prednosti

Na 9,1 km novega kanalizacijskega omrežja bodo na novo priključena gospodinjstva s približno 1.100 prebivalci.

Izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana bo omogočila čiščenje odpadnih vod na Centralni čistilni napravi Ljubljana.

Čistejša odpadna voda nazaj v naravo.

Aktivnosti

Izgradnja 9,1 km kanalizacijskega omrežja.

Financiranje

Občina Vodice bo iz Kohezijskega sklada prejela približno 3.570.000 € nepovratnih sredstev, Republika Slovenija jih bo prispevala približno 630.000 €, Občina Vodice pa jih bo morala zagotoviti skoraj 1.440.000 €.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si