Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Mestna občina Ljubljana

V okviru prvega dela projekta bo v Mestni občini Ljubljana zgrajen povezovalni kanal C0 od vzhodne obvoznice do čistilne naprave Brod, vključno z navezovalnimi oz. sekundarnimi kanali iz črpališča Mala vas, črpališča Tomačevo, črpališča Jarše, Ježice, Sneberij in Trbež v skupni dolžini 12,1 km. Na lokaciji čistilne naprave Brod je predvidena gradnja zadrževalnega bazena s kapaciteto 800 m3 in spremljajočih objektov. Obstoječa Čistilna naprava Brod in 3 črpališča bodo po izgradnji povezovalnega kanala C0 ukinjena.

Z izgradnjo povezovalnega kanala C0 se bo bistveno zmanjšala obremenitev obstoječega centralnega kanalizacijskega sistema v Ljubljani ter sistematično uredili odvajanje odpadne vode s severozahodnega dela Ljubljane.

Prednosti

Izgradnja 12,1 km dolgega povezovalnega kanala C0 prinaša bistveno razbremenitev ljubljanskega centralnega kanalizacijskega sistema.

Čistejša odpadna voda nazaj v naravo.

Priključitev odpadnih vod iz delov naselij ob reki Savi (Stožice, Ježica in Šmartno ob Savi), kjer kljub temu da naselja ležijo na ožjem vodovarstvenem območju, vsi objekti še niso priključeni na kanalizacijo.

Povezava severozahodnega dela Ljubljane, Medvod in Vodic s Centralno čistilno napravo Ljubljana, s katero bo zagotovljen znatno višji učinek čiščenja odpadne vode.

Aktivnosti

Izgradnja 12,1 km dolgega povezovalnega kanala C0, ki bo potekal ob desnem bregu Save od vzhodne obvoznice do čistilne naprave Brod, vključno z navezovalnimi oz. sekundarnimi kanali iz črpališča Mala vas, črpališča Tomačevo, črpališča Jarše, Ježice, Sneberij in Trbež. Izgradnja zadrževalnega bazena s kapaciteto 800 m3 in spremljajočih objektov na lokaciji čistilne naprave Brod, ki bo po izgradnji povezovalnega kanala ukinjena.

Financiranje

Mestna občina Ljubljana bo iz Kohezijskega sklada prejela 6.152.109,39 € nepovratnih sredstev, Republika Slovenija jih bo prispevala 1.085.666,36 €, Mestna občina Ljubljana pa 2.389.486,58 €.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si