Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Občina Medvode

V občini Medvode bo v okviru prvega dela projekta dograjena kanalizacija v aglomeracijah Medvode in Spodnje Pirniče, in sicer na območju Vikrč, Spodnjih Pirnič, Zgornjih Pirnič, Verju, ter v naseljih Medvode (del Preske in Čarmanova ulica), Ladja, Goričane, Rakovnik in Vaše. Skupna dolžina na novo zgrajenega kanalizacijske omrežja v občini Medvode bo 22 km.

Sočasno z gradnjo fekalne kanalizacije bomo v Medvodah obnovili in na novo zgradili tudi nekatere druge komunalne vode:

  • obnovili vodovod v naseljih Medvode - Preska, Vaše, Goričane, Rakovnik, Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče v približni dolžini 12.5 km,
  • zgradili meteorno kanalizacijo v naseljih Medvode - Preska, Vaše, Goričane, Rakovnik, Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče v približni dolžini 10.5 km,
  • zgradili plinovodno omrežje v naseljih Vikrče, Spodnje Pirniče, Zgornje Pirniče, Verje, Vaše in Rakovnik v približni dolžini 15 km.

Pri investiciji bo sodelovalo tudi podjetje Telekom z gradnjo optičnega omrežja. Po izvedenih delih bodo vse ceste, po katerih potekajo trase komunalnih vodov, na novo urejene in asfaltirane.

Pregledna karta vodovod (.pdf)
Pregledna karta plinovod (.pdf)
Pregledna karta meteorna kanalizacija (.pdf)

Prednosti

Na 22 km novega kanalizacijskega omrežja bodo na novo priključena gospodinjstva s približno 3.600 prebivalci.

Izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana bo omogočila učinkovitejše čiščenje odpadnih vod na Centralni čistilni napravi Ljubljana.

V Medvodah bo ukinjenih približno 1.100 greznic, iz katerih je neprečiščena odpadna voda lahko prehajala v okolje.

Čistejša odpadna voda nazaj v naravo.

Aktivnosti

Izgradnja novega kanalizacijskega omrežja v dolžini 22 km.

Ukinitev preobremenjene čistilne naprave Pirniče.

Izgradnja 2 črpališč odpadne vode.

Financiranje

Občina Medvode bo za svoj del projekta iz Kohezijskega sklada prejela 8.126.990 € nepovratnih sredstev, Republika Slovenija bo prispevala 1.434.174 €, sama pa bo zagotovila preostanek potrebnih sredstev v znesku 3.156.532 €. Skupna vrednost projekta v občini Medvode znaša 12.717.697 €. Druge komunalne vode, ki jih bo hkrati gradila Občina Medvode, bo financirala z lastnimi sredstvi in sredstvi javnega podjetja Energetika Ljubljana.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si