Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Podpisane pogodbe za 1. in 2. del velikega kohezijskega projekta

24. 11. 2017
Podpisane pogodbe za 1. in 2. del velikega kohezijskega projekta

V Ljubljani smo danes podpisali pogodbe v okviru največjega slovenskega kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«.

Podpisane so bile pogodbe za 1. in 2. del projekta, ki obsegata nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice, izgradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana ter izgradnjo III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana.

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, župan Občine Medvode Nejc Smole in župan Občine Vodice Aco Franc Šuštar so danes podpisali pogodbe za gradnjo, nadzor in odnose z javnostmi za 1. del velikega kohezijskega projekta »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«. Pogodbe so bile podpisane z na javnem razpisu izbranimi izvajalci, in sicer za gradbena dela z Javno razsvetljavo d.d. v vrednosti 28.138.826,05 EUR brez DDV, za nadzor del (Storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov) z družbo DRI upravljanje investicij, d.o.o. v vrednosti 529.000,00 EUR brez DDV, za storitve odnosov z javnostmi pa s podjetjem Frontal d.o.o. v vrednosti 40.327,82 EUR brez DDV. V okviru prvega dela velikega projekta bo v Občini Medvode na novo zgrajenih 22 km odpadnih kanalov in 2 črpališči odpadne vode, v Občini Vodice pa 9,1 km. V Mestni občini Ljubljana bo zgrajen povezovalni kanal C0 v skupni dolžini 12,1 km in zadrževalni bazen. Na novo bo na javno kanalizacijo priključenih približno 3.600 prebivalcev Občine Medvode in 1.100 prebivalcev Občine Vodice, z izgradnjo povezovalnega kanala C0 pa se bo bistveno zmanjšala obremenitev obstoječega centralnega kanalizacijskega sistema V Ljubljani.

Za 2. del velikega kohezijskega projekta »Izgradnja III. faze CČN Ljubljana« je župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković podpisal pogodbe z izvajalci za gradbena dela, nadzor in obveščanje javnosti. Projektiranje in gradnjo v vrednosti 39.493.278,38 EUR brez DDV bo izvajala družba RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d.o.o., v skupnem nastopu z OTV Francija, nadzor del (Storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov) bo opravljal DRI upravljanje investicij, d.o.o. v vrednosti 662.927,10 EUR brez DDV, storitve odnosov z javnostmi pa podjetje Frontal d.o.o. v vrednost 32.424,45 EUR brez DDV. Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (CČNL) zajema povečanje njene zmogljivosti na 555.000 PE in nadgradnjo obstoječe naprave s terciarno stopnjo čiščenja, v okviru katere bodo iz odpadne vode odstranjene tudi dušikove in fosforjeve spojine. Predvideno je tudi povečanje kapacitete linije blata in posodobitev obstoječe linije blata s sodobnim tehnološkim procesom za obdelavo blata. Vgrajena bo najmodernejša oprema in napredni tehnološki procesi, ki bodo omogočili nižje stroške obratovanja. Povečana količina proizvedenega bioplina bo nadomestila uporabo zemeljskega plina in omogočala višjo stopnjo energetske samozadostnosti.

Vrednost velikega kohezijskega projekta, v okviru katerega bo, poleg nadgradnje odvajanja odpadne vode v občinah Medvode in Vodice, izgradnje povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana in izgradnje III. faze CČNL, v okviru 3. dela projekta dograjena tudi kanalizacija v štirih aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, ki so večje od 2.000 PE, je 111 milijonov EUR brez DDV. Veliki kohezijski projekt bo financiran iz sredstev kohezijskega sklada EU, državnih in občinskih sredstev.

V okviru celotnega velikega kohezijskega projekta bo na odvajanje in čiščenje odpadnih vod na novo priključenih približno 22.000 prebivalcev. Na območju največje aglomeracije Ljubljana se bo stopnja priključenosti na kanalizacijo do leta 2020 povečala na 98 %. Urejeno in nadzorovano odvajanje odpadnih voda bo prispevalo k varovanju kakovostnega stanja podzemnih voda.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si