Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Evropska sredstva za projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode

17. 8. 2017
Evropska sredstva za projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode

Evropska komisija je 14. avgusta 2017 odobrila financiranje velikega kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je bil opredeljen kot eden izmed prioritetnih projektov v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) za obdobje 2007-2013 za področje varstva okolja - področje voda.

V okviru finančne perspektive 2007-2013 je bil celoten projekt razdeljen v dva sklopa:

1. sklop je obsegal dve fazi:

  • I. faza: nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana 
  • II. faza: izgradnja III. faze CČN Ljubljana z dodatno kapaciteto priključenih enot (kapaciteta 555.000 PE) in terciarno stopnjo čiščenja.

2. sklop je obsegal dograditev kanalskega omrežja v Mestni občini Ljubljana v aglomeracijah nad 2.000 PE.

V okviru finančne perspektive 2007-2013 sta bila pripravljena zahtevka za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada za 1. sklop, za I. in II. fazo. Vloga za 1. sklop ( I. faza) je bila posredovana na MOP novembra 2011, vloga za 1. sklop (II.faza) pa novembra 2012.

Na podlagi zahtevkov je Vlada RS s sklepom dne 10.6.2014 sprejela izjavo o prednostni obravnavi 11 projektov, med katerimi sta bila tudi projekta:

  • Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop – Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL
  • Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop – II. Faza – izgradnja III. faze CČN Ljubljana.

Na osnovi delovnega sestanka z dne 28.01.2015 s predstavniki Ministrstva za okolje RS, Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in predstavniki skupine JASPERS, je bila predlagana združitev projektov (Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, Izgradnja III. faze CČN Ljubljana in Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL) v en projekt. Z združitvijo projektov in prestavitvijo v obdobje 2014-2020 je projekt dobil status Veliki projekt, katerega mora odobriti Evropska komisija po predhodnem pregledu in potrditvi s strani neodvisne evropske institucije JASPERS. V sklopu priprave dokumentacije so bile poleg tehničnih, finančnih in ekonomskih vsebin izdelane tudi okoljske vsebine, kot so Strokovna ocena možnih pomembnih vplivov na okolje, Poročilo o vplivih na okolje, Poročilo o vplivu podnebnih sprememb na projekt z oceno občutljivosti in oceno ranljivosti ter oceno tveganja, vse v skladu z navodili in priporočili Evropske komisije in JASPERS. Pregled dokumentacije s strani JASPERS se je zaključil s končnim poročilom Action Completion note, ki je bilo izdano 20.12.2016. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je januarja 2017 Evropski komisiji posredovala Vlogo za potrditev projekta.

Celoten projekt sestavljajo 3 deli:

  • Del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana
  • Del 2: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana
  • Del 3: Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL

Del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana

V Občini Medvode je načrtovana gradnja kanalizacije v aglomeracijah Medvode in Spodnje Pirniče, in sicer na območju Vikrč, Spodnjih Pirnič, Zgornjih Pirnič, Verju, ter dograditev kanalizacijskega sistema v naseljih Medvode (del Preske in Čarmanova ulica), Ladja, Goričane, Rakovnik in Vaše. Skupna dolžina načrtovanega kanalizacijskega omrežja v občini Medvode je 22 km.

V Občini Vodice je načrtovana gradnja povezovalnega kanala od naselja Vodice do obstoječega kanalizacijskega sistema v Ljubljani (Zgornje Gameljne) in treh povezovalnih kanalov do naselij Bukovica in Utik (aglomeracija Bukovica pri Vodicah). Skupna dolžina načrtovane kanalizacije v Občini Vodice je 9,1 km.

V Mestni občini Ljubljana je načrtovana gradnja povezovalnega kanala C0 od vzhodne obvoznice do ČN Brod vključno z navezovalnimi oz. sekundarnimi kanali iz črpališča Mala vas, črpališča Tomačevo, črpališča Jarše, Ježice, Sneberij in Trbež v skupni dolžini 12,1 km. Na lokaciji čistilne naprave Brod je predvidena gradnja zadrževalnega bazena s kapaciteto 800 m3 in spremljajočih objektov. Obstoječa ČN Brod in 3 črpališča bodo po izgradnji povezovalnega kanala C0 ukinjena.

Na novo bo na javno kanalizacijo priključenih cca. 3.600 prebivalcev v občini Medvode in 1.100 prebivalcev v občini Vodice. Z izgradnjo povezovalnega kanala C0 se bo bistveno zmanjšala obremenitev obstoječega centralnega kanalizacijskega sistema v Ljubljani.

Vrednost del brez DDV: 27.980.451 EUR.

Izvajalec del, izbran v postopku javnega naročanja v letu 2013 je JAVNA RAZSVETLJAVA d.d..

Gradnja bo potekala po načelih rdeče FIDIC knjige. Izdelani so projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), gradbena dovoljenja so občine investitorke večinoma že pridobile. Postopki javnega naročanja za gradnje, nadzor in odnose z javnostmi so bili izvedeni v letu 2013, izbrani so bili izvajalci, podpis pogodb je vezan na pridobitev sredstev za izvedbo razpisanih del, kar pa je s prejeto Odločbo o pomoči kohezijskega sklada EU izpolnjeno in za podpis pogodb ni več ovir. Gradnja bo potekala v skladu z razpisno dokumentacijo do konca leta 2019. Sočasno z gradnjo se bo izvajal nadzor in storitve odnosov z javnostmi.

Del 2: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana

Izgradnja III. faze tako zajema povečanje zmogljivosti na 555.000 PE in nadgradnjo s terciarnim čiščenjem.

Obremenitev obstoječe CČN Ljubljana, ki je bila projektirana za zmogljivost 360.000 PE, se z leti povečuje, zato je potrebno povečanje zmogljivosti ob upoštevanju predvidenega priključevanja novih uporabnikov na kanalizacijsko omrežje in predvidene ukinitve nekaterih obstoječih čistilnih naprav. V skladu z zakonodajo je potrebno obstoječo CČN Ljubljana tudi nadgraditi s terciarnim čiščenjem (odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin), saj se odvodnik nahaja na vodnem območju reke Donave. Predvideno pa je tudi povečanje kapacitete linije blata in posodobitev obstoječe linije blata s sodobnim tehnološkim procesom za obdelavo blata, ki bo zagotovil večjo proizvodnjo bioplina in znatno nižjo količino blata za končno dispozicijo.

S predvideno nadgradnjo in posodobitvijo obstoječe CČN Ljubljana, bo zagotovljena dovolj velika zmogljivost čiščenja v prihodnje. Skladno z veljavno zakonodajo bo izvedena terciarna stopnja čiščenja za vse že in na novo priključene PE. Na CČN Ljubljana bo vgrajena najmodernejša oprema in napredni tehnološki procesi, ki bodo omogočili nižje stroške obratovanja. Povečana količina proizvedenega bioplina bo nadomestila uporabo zemeljskega plina in tako bo dosežena višja stopnja energetske samozadostnosti.

Gradnja bo potekala po načelih rumene FIDIC knjige. Postopki javnega naročanja za gradnje, nadzor in stiki z javnostjo so bili izvedeni v letu 2013-2014, izbrani so bili posamezni izvajalci. Podpis pogodb je bil vezan na pridobitev sredstev za izvedbo razpisanih del. S prejeto Odločbo o pomoči kohezijskega sklada EU Bo pogodba z izvajalcem podpisana Pričelo se bo s pripravo projektov za gradnjo in pridobivanjem gradbenega dovoljenja, nato pa z gradnjo objektov. Gradnja CČNL se predvideva do 2020 vključno s poskusnim obratovanjem in enoletnim časom za reklamacije. Sočasno z gradnjo se bo izvajal nadzor in storitve odnosov z javnostmi.

Vrednost del brez DDV: 40.188.630 EUR.

Izvajalec del, izbran v postopku javnega naročanja v letu 2013 je RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d.o.o., v skupnem nastopu z OTV Francija.

Del 3: Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL

V projektu je načrtovana gradnja kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda na 39 območjih v Mestni občini Ljubljana, ki ležijo znotraj 4 aglomeracij, večjih od 2.000 PE: Ljubljana, Gameljne, Tacen in Sadinja vas.

Ta območja so: Galjevica, Glince in Dolnice, Gornji Rudnik, Hrušica in Litijska cesta, Kamnogoriška cesta, Kašelj, Kozarje, Polje, Slape, Stožice, Šmartinska cesta, Tržaška cesta, Vevče, Zadobrova, Zalog, Zaloška – Studenec, Pod Debnim vrhom, Na Trati, Ježica, Kleče, Brdo vzhod, Brdo zahod, Cesta dveh cesarjev, Kalinova ulica, Cesta Andreja Bitenca, Medveščkova ulica, Ulica Mire Miheličeve, Ogrinčeva ulica, Novo polje, Ižanska cesta – jug, Ilovica in Ižanska cesta – sever, Rakova Jelša, Sibirija, Gameljne, Šmartno, Tacen, Dobrunje, Sostro, Žabja vas.

Skupna dolžina načrtovane kanalizacije znaša 88,3 km kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih vod, predvidena pa je tudi gradnja 13 črpališč odpadne vode in 3 vakuumske postaje. Na novo bo na javno kanalizacijo priključenih cca. 17.500 prebivalcev. Na območju največje aglomeracije Ljubljana se bo stopnja priključenosti na kanalizacijo povečala celo na 98 %.

Gradnja bo potekala po načelih rdeče FIDIC knjige. V letošnjem in naslednjem letu bodo izdelani projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, potekalo bo urejanje pravno formalnih zadev glede služnostih na trasah ter pridobivanje gradbenih dovoljenj, ki bodo predvidoma vsa pridobljena do konca leta 2018. Glede na velik obseg dela se planira izvedba do 7 javnih naročil gradenj, zato bodo ti postopki priprave razpisne dokumentacije, potrjevanje na ministrstvih in sama izvedba potekali do leta 2019. Sama izvedba del bo po terminskem načrtu potekala do leta 2020.

Za 1. sklop javnega naročanja je pridobljena vsa potrebna dokumentacija, zato bo javno naročilo izvedeno že jeseni 2017. 1 sklop bo predvidoma obsegal območja: Stožice, Šmartinska cesta, Hrušica in Litijska cesta, Gornji Rudnik, Glinice in Dolnice, Zalog, Zaloška – Studenec, Slape, Kamnogoriška cesta, Cesta dveh cesarjev, Kalinova Ulica, Cesta Andreja Bitenca, Na Trati, Novo Polje, Ježica, Kleče, Medveščkova ulica, Ogrinčeva ulica, Ulica Mire Miheličeve in Brdo vzhod.

Gradnja bo potekala po naslednjih ulicah ali delih ulic: Kočenska ulica, Ogrinčeva ulica, Blažičeva ulica, Cesta Andreja Bitenca, Galičeva ulica, Jarčeva ulica, Ulica Nade Čamernikove, Vagajeva ulica, Zakrajškova ulica, Zalaznikova ulica, Kalinova ulica, Ulica Juša Kozaka, Jerajeva ulica, Kamnogoriška cesta, Plešičeva ulica, Zapuška cesta, Gramozna pot, Hruševska cesta, Krožna pot, Litijska cesta, Trpinčeva ulica, Cesta na Ježah, Šmartinska cesta, Ulica Mire Miheličeve, Studenec, Cesta v Zajčjo dobravo, Novo Polje, cesta XII, Novo Polje, cesta XVI, Novo Polje, cesta XXIII, Balinarska pot, V Toplice, V Zalar, Agrokombinatska cesta, Pot v Zeleni gaj, Dunajska cesta, Stara Ježica, Udvančeva ulica, Cesta Urške Zatlerjeve, Pavlovčeva ulica, Stoženska ulica, Stožice, Brdnikova ulica, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Dolenjska cesta, Gornji Rudnik I, Gornji Rudnik II, Gornji Rudnik III, Gornji Rudnik IV, Cesta Andreja Bitenca, Ulica 4. Julija, Medveščkova ulica, Pipanova pot, Arharjeva cesta, Na Trati, Cesta dveh cesarjev.

V nadaljevanju so navedena območja, ki bodo uvrščene v naslednjih 4-6 sklopov javnih naročil v letih 2018 in 2019: Galjevica, Kašelj, Kozarje, Polje, Slape, Tržaška cesta, Vevče, Zadobrova, Pod Debnim vrhom, Brdo zahod, Cesta dveh cesarjev, Kalinova ulica, Ižanska cesta – jug, Ilovica in Ižanska cesta – sever, Rakova Jelša, Sibirija, Gameljne, Šmartno, Tacen, Dobrunje, Sostro, Žabja vas in obsegajo sledeče ulice oziroma dele ulic:

Kašeljska cesta, Kriva pot, Krmčeva ulica, Lovšetova ulica, Mazovčeva pot, Ravna pot, Trtnikova ulica, Vaška pot, Cesta v Kresnice, Pod Debnim vrhom, Zaloška cesta, Cesta 30. Avgusta, Kašeljska cesta, Milčetova pot, Novo Polje, cesta III, Polje, Polje, cesta XLIV, Polje, cesta XLVI, Polje, cesta XVI, Polje, cesta XVIII, Polje, cesta XXII, Polje, cesta XXIV, Polje, cesta XXVI, Polje, cesta XXVIII, Polje, cesta XXX, Polje, cesta XXXII, Polje, cesta XXXIV, Polje, cesta XXXVI, Polje, cesta XXXVIII, Rjava cesta, Vevška cesta, Zadobrovška cesta, Zaloška cesta, Anžurjeva ulica, Cimermanova ulica, Kašeljska cesta, Ob studencu, V Sige, Vevška cesta, Cesta na Ježah, Cesta na Kope, Cesta v Zajčjo dobravo, Sneberska cesta, Sončna pot, Zadobrovška cesta, Dobrajčeva ulica, Snojeva ulica, Škofova ulica, Vregova ulica, Babičeva ulica, Baznikova ulica, Dolenjska cesta, Ižanska cesta, Jalnova ulica, Jesihov štradon, Jurčkova cesta, Knezov štradon, Krošljeva ulica, Ob dolenjski železnici, Orlova ulica, Peruzzijeva ulica, Pri mostiščarjih, Ulica Bena Zupančiča, Ulica Marije Drakslerjeve, Ulica Marka Šlajmerja, Ulica Milke Kerinove, Ulica Zore Majcnove, Dolgi breg, Ilovški štradon, Lahova pot, Malova ulica, Mihov štradon, Peruzzijeva ulica, Uršičev štradon, Volarjev štradon, Malova ulica, Hladnikova cesta, Kobetova ulica, Livada, Šivičeva ulica, Cesta II. grupe odredov, Cesta na Urh, Govekarjeva ulica, Novo naselje, Papirniška pot, Aličeva ulica, Pot na most, Pot v Podgorje, Sadinja vas, Sostrska cesta,V Češnjico, Zavoglje, Cesta 13. Julija, Cesta II. grupe odredov, Cesta vstaje, Gustinčičeva ulica, Pšatnik, Šmarnogorska pot, Šmartno, Ulica Jožeta Štruklja, Ulica Željka Tonija, Cesta Cirila Kosmača, Cesta vstaje, Grobeljca, Grško, Molekova ulica, Na Palcah, Pot na goro, Pot sodarjev, Tacenska cesta, Thumova ulica, Ulica bratov Novak, Ulica Ivice Pirjevčeve, Ulica Lizike Jančarjeve, Vipotnikova ulica, Židankova ulica, Bistriška ulica, Borovniška ulica, Cesta na Mesarico, Čanžekova ulica, Delakova ulica, Kermaunerjeva ulica, Koleševa ulica, Makucova ulica, Metliška ulica, Preserska ulica, Razdevškova ulica, Travniška ulica, Ulica Andreja Kumarja, Ulica Jožeta Mirtiča, Ulica Lojzke Štebijeve, Ulica Lovre Klemenčiča, Vrhniška ulica, Vulčeva ulica, Barjanska cesta, Cesta dveh cesarjev, Cesta v Zeleni log, Juvanova ulica, Levarjeva ulica, Mokrška ulica, Ulica Ernesta Kramerja.

Gradnja bo potekala po 261 ulicah v Mestni občini Ljubljana.

Ocenjena vrednost del brez DDV znaša 39.233.825 EUR.

Skupni rezultati projekta

Rezultat projekta bo na novo priključenih cca. 22.200 prebivalcev na odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Na območju največje aglomeracije Ljubljana se bo stopnja priključenosti na kanalizacijo povečala celo na 98 %. Urejeno in nadzorovano odvajanje odpadnih voda bo prispevalo k varovanju kakovostnega stanja podzemnih voda. Z izgradnjo povezovalnega kanala C0 se bo bistveno zmanjšala obremenitev obstoječega centralnega kanalizacijskega sistema v Ljubljani.

S predvideno nadgradnjo in posodobitvijo obstoječe CČN Ljubljana, bo zagotovljena dovolj velika zmogljivost čiščenja v prihodnje. Skladno z veljavno zakonodajo bo izvedena terciarna stopnja čiščenja za vse že in na novo priključene PE. Višja stopnja energetske samozadostnosti CČN Ljubljana bo omogočila nižje stroške obratovanja.

Zgrajeno bo 131,5 km sanitarnih kanalov, 3 vakuumske postaje, 16 črpališč in zadrževalni bazen. Ukinjene bodo obstoječe manjše čistilne naprave, ki so preobremenjene in črpališča odpadne vode.

Celotna vrednost investicije brez DDV je ocenjena na 111.167.201 EUR.

Viri financiranja: EU Kohezijski sklad, državni proračun in občinski proračun.

Zemljevid - nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice (.pdf)
Zemljevid - dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL (.pdf)

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si