Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Centralna čistilna naprava Ljubljana pred izgradnjo III. faze čiščenja

7. 6. 2018
Centralna čistilna naprava Ljubljana pred izgradnjo III. faze čiščenja

CČN Ljubljana je enostopenjska mehansko-biološka čistilna naprava in je namenjena za odstranjevanje neraztopljenih snovi, ogljikovih spojin in za nitrifikacijo. (Linija vode). Za obdelavo odvečnega blata, ki pri tem nastaja,  je predvidena anaerobna stabilizacija blata v ogrevanih gniliščih in strojno zgoščanje ter sušenje blata do vsebnosti suhe snovi nad 90%. Posušeno odvečno blato je zaradi primerne obdelave koristen odpadek. Bioplin, ki nastaja pri anaerobnem procesu, se porabi v procesu za sušenje blata in ogrevanje gnilišč. (Linija blata).

Slika 1: Pogled na linijo vode pred pričetkom gradnje III. faze CČN Ljubljana iz zraka
Slika 1: Pogled na linijo vode pred pričetkom gradnje III. faze CČN Ljubljana iz zraka
Slika 2: Pogled na linijo blata pred pričetkom gradnje III. faze CČN Ljubljana iz zraka
Slika 2: Pogled na linijo blata pred pričetkom gradnje III. faze CČN Ljubljana iz zraka

Obstoječi objekti na liniji vode: Objekt 01: Lovilnik kamenja in sprejem nepretočnih greznic, Objekt 02: Vhodno črpališče, Objekt 03: Fine grablje, Objekt 04: Ozračeni lovilnik maščob in peskolov, Objekt 07: Vezna kineta 1, Objekt 08: Razdelilna kineta 1, Objekt 11: Razdelilna kineta 2, Objekt 12: Biološki bazeni, Objekt 13: Vezna kineta 2, Objekt 14: Naknadni usedalniki.

Obstoječi objekti na liniji blata: Objekt 15: Črpališče povratnega, odvečnega in plavajočega blata, Objekt 17: Primarni zgoščevalec blata, Objekt 18: Sekundami zgoščevalec blata, Objekt 19: Objekt za sprejem grezničnih gošč, Objekt 20: Gnilišče, Objekt 21: Dehidracija in sušenje blata, Objekt 22: Strojnica gnilišč, kotlovnica in energetska postaja, Objekt 23: Stolp gnilišč, Objekt 25: Plinohram, Objekt 26: Plinska bakla, Objekt 27: Biofilter, Objekt 30: Črpališče vodnjaške in požarne vode, Objekt 34: Trafo postaja 2, Objekt 35: Trafo postaja 3 – ob energetski postaji.

Več si o Centralni čistilni napravi Ljubljana lahko preberete na povezavah:

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si