Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Sklenjena je pogodba za gradnjo celovite prometne in komunalne infrastrukture v dolžini 2,5 km na odsekih, kjer se gradi medobčinska kohezijska kanalizacija

2. 8. 2019
Sklenjena je pogodba za gradnjo celovite prometne in komunalne infrastrukture v dolžini 2,5 km na odsekih, kjer se gradi medobčinska kohezijska kanalizacija

Občane oziroma mejaše lokalne ceste Polje – Utik (med Utikom 55 in Utikom 9) smo na dobro obiskani javni predstavitvi seznanili, kako bo od letošnjega poletja do prihodnje spomladi ta odsek Utika dobil povsem novo komunalno – prometno podobo. 

Gradnja kohezijske sanitarne kanalizacije, ki jo gradimo v okviru evropskega medobčinskega projekta »Čisto zate«, se že izvaja tudi na poseljenih območjih naše občine – Polju, Bukovici in Utiku. Občina Vodice bo kot dober gospodar poskrbela, da bodo ta območja po zaključku projekta celovito komunalno in prometno urejena.

Po tem, ko je bilo za gradnjo medobčinske kohezijske kanalizacije (t.i. projekt C0) od Vodic do Šmartna pri Ljubljani v dolžini 9 km že pred leti izbrano podjetje Javna razsvetljava d.d., v skupnem nastopu s CPK d.d., TELEG-M d.o.o. in NG nizke gradnje d.o.o., pri čemer je večino del na območju občine Vodice prevzel podizvajalec CGP d.d., ki delo opravlja sam in s kooperanti, je Občina Vodice pred kratkim, po izvedenih postopkih skladno z Zakonom o javnem naročanju, podpisala še pogodbo za gradnjo ostale prometne in komunalne infrastrukture na posameznih območjih Polja, Utika in Bukovice v skupni dolžini 2,5 km. Pogodba je sklenjena s partnerskim konzorcijem podjetij HNG d.o.o., Mengeš (vodilni partner), NIVIG d.o.o., Šoštanj (partner) in PZG d.o.o., Ljubljana (partner). Občina Vodice v svojem proračunu za slednje v naslednjih treh letih skupaj zagotavlja dobrih 1,8 mio €. Za nadzor nad gradnjo bo skrbel Projekt d.d. Nova Gorica.

Tekom letošnjega in prve polovice naslednjega leta bo na opisanih območjih Utika, Bukovice in Polja tako dokončana gradnja evropske sanitarne kanalizacije, z določenim faznim zamikom bo na posameznih odsekih sledila gradnja ostale infrastrukture (meteorne kanalizacije, vodovoda s hidrantnim omrežjem, javne razsvetljave), končne ureditve z asfaltiranjem (vozišča in pločniki – na območju Polja ter Utika) pa so predvidene spomladi prihodnje leto. Dela bodo potekala po manjših odsekih, tako da bo dostopnost z običajnimi vozili do posameznih objektov v največji meri vseskozi zagotovljena. V času dnevnih del (okvirno od 7.00 do 18.00) bosta do dva objekta na vsaki strani ceste (na dolžini cca. 50 m) občasno nedostopna – lastnike objektov bo izvajalec s tem ažurno prehodno seznanjal. Zapore cest in obvozi bodo sproti ustrezno označeni in urejeni.

Pri gradnji bo sodelovalo tudi domače Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o. z obnovo hišnih vodovodnih priključkov, Telekom Slovenije d.d. z dograjevanjem in gradnjo kabelske kanalizacije za telekomunikacijsko (optično) omrežje ter žal v zelo omejenem obsegu Elektro Ljubljana d.d., ki bo kabelsko kanalizacijo gradil zgolj na območju Bukovice, drugje pa le posamezne cevne prekope oziroma podboje cest. Plinovodno omrežje na območju Utika je že zgrajeno, širitev na območji v Bukovici in Polju pa koncesionar Petrol d.d. Ljubljana zaradi slabega odziva potencialnih uporabnikov ne načrtuje.

Projekte gradnje opisane infrastrukture bomo podrobneje predstavili neposredno vključenim občanom. Prva v nizu predstavitev je bila za občane z območja kohezijske gradnje v Utiku, dne 31.7.2019. (Načrtujemo še dve predstavitvi – za krajane Bukovice in Polja, kjer se bo gradnja pričela nekoliko kasneje). Srečanje v Domu krajanov Utik je potekalo v sproščenem konstruktivnem duhu. Projekt gradnje je navzočim predstavil projektant Jani Trojner (Lineal d.o.o.), s pojasnili in odgovori na posamezna vprašanja pa sta ga dopolnjevala predstavnika Občine Vodice župan Aco Franc Šuštar in Miran Sirc, nadzornik Oton Zuljan (Projekt d.d. Nova Gorica) ter Miha Bergant (Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o.). Občani so se srečali tudi s predstavnikoma obeh izvajalcev – Andrejem Perićem (CGP d.d.) in Tonijem Jenkom (HNG d.o.o.) ter strokovno sodelavko Bojano Tomc (Občina Vodice). Podrobnejša predstavitev gradnje na območju Utika je razvidna iz dokumenta v prilogi oziroma priponki.

Z vsemi relevantnimi informacijami bodo občani še naprej ažurno seznanjeni preko lokalnih javnih medijev (občinska spletna in Facebook stran) ter v neposrednem obveščanju (informacije, ki se tičejo zgolj posameznih lastnikov objektov ob trasi).

Verjamemo, da je predstavljen projekt deležen široke podpore, saj je kot tak osnova tudi za prometno in komunalno urejanje nadaljnjih območij.  Pričakujemo, da se bomo po zaključku del ob prenovljenih trasah vsi skupaj zadovoljni srečali - do tedaj pa se priporočamo in vas prosimo za strpnost ter razumevanje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Predstavitveni list sočasna gradnja 'S1 Utik' (.pdf, 167 KB)

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si