Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Predstavitev največjega okoljskega projekta v zgodovini Občine Vodice

16. 8. 2018
Predstavitev največjega okoljskega projekta v zgodovini Občine Vodice

Spodnja vprašanja so tista, ki jih občani in lastniki objektov na območju izvajanja projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja najbolj pogosto zastavljajo Občini Vodice. Pripravili smo vam kratke in poenostavljene odgovore, ki so vam lahko v pomoč pri razumevanju poteka projekta. Odgovori so zapisani v enostavnem jeziku in so zgolj informativne narave, uradne informacije pa boste prejeli z uradnimi dokumenti v upravnih ali drugih administrativnih postopkih.

SPLOŠNO

Splošno o projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja:
Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode in Občina Vodice so leta 2011 podpisale pogodbo o sodelovanju pri skupnem projektu nadgradnje kanalizacijskega sistema, za katerega smo avgusta 2017 prejeli izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi 4,2 MIO EUR nepovratnega financiranja kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja.

Kdo izvaja gradnjo na območju Vodic?
Izvajalec za 1. del projekta, torej tudi za gradnjo sanitarne kanalizacije v občini Vodice, ki je bil z javnim razpisom izbran v letu 2013, je podjetje Javna razsvetljava d.d., v skupnem nastopu s CPK d.d., TELEG-M d.o.o. in NG nizke gradnje d.o.o. Večino del na območju občine Vodice je prevzel podizvajalec CGP d.d., ki bo delo opravljal sam in s kooperanti (npr. Gratel d.o.o., …). Nadzor nad vsemi deli na območju naše občine izvaja podjetje DRI upravljanje investicij d.o.o., s partnerjem PROJEKT d.d. Nova Gorica. Za stike z javnostjo skrbi podjetje Frontal d.o.o. iz Murske Sobote.

Kdo financira projekt novogradnje fekalne kanalizacije na območju Vodic?
Občina Vodice bo iz kohezijskega sklada prejela približno 2.826.606,29 EUR nepovratnih sredstev, Republika Slovenija jih bo prispevala približno 498.812,88 EUR, Občina Vodice pa jih bo morala zagotoviti 1.304.625,46 EUR. Skupaj je projekt C0 v občini Vodice ocenjen na 4,6 MIO EUR brez DDV.

Vrednost projekta v občini Vodice

Vir Znesek (v EUR)
EU – Kohezijski sklad 2.826.606,29
Republika Slovenija 498.812,88
Občina Vodice 1.304.625,46
Skupaj 4.630.044,63


TRASA KANALIZACIJE

Kje bo potekala trasa kanalizacije in koliko bo dolga?
Del potrjenega kohezijskega projekta je izgradnja novega fekalnega kanala od Ljubljane (od gorenjske avtoceste pri Šmartnem preko vasi Polje) do Vodic ter treh navezovalnih kanalov - prvi do Utika (od glavne lokalne ceste iz Polja proti cerkvi v Utiku) in dveh do Bukovice (drugi v spodnjo Bukovico mimo žage Krantes in tretji na Zabrežje), v skupni dolžini 9 km.

Bi lahko traso mimo naše hiše speljali tudi po drugi strani?
Glede na pridobljene služnosti in tehnične pogoje se je izdelala projektna dokumentacija in pridobilo gradbeno dovoljenje za projekt, le to se je kot priloga k vlogi oddala Evropski komisiji v potrditev. V vlogi so natančno definirane trase, ki predstavljajo cilje projekta, ki jih je potrebno doseči, zato spremembe izven načrtovane trase niso možne.

Kaj je razlika med primarnim in sekundarnim vodom kanalizacije?
Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalov in jarkov, ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode. Na primarnem omrežju praviloma ni kanalizacijskih priključkov, razen na redko poseljenih območjih. V našem primeru je to glavni fekalni kanal C0, v skupni dolžini 9 km.

Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalov in jarkov, ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu in se čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekundarno omrežje se na območju Občine Vodice zaključi z navezavo na primarno omrežje. V našem primeru so to fekalni kanali v stranskih ulicah in cestah, ki se bodo gradili v letih od 2020 – 2023.

PRIKLJUČITEV NA KANALIZACIJO

Kako bo s priključitvijo na novo zgrajeno kanalizacijo?
Na navedene primarne kanale bo priključena že delujoča sanitarna kanalizacija v naselju Vodice (cca 11.5 km) in že zgrajena sanitarna kanalizacija v Bukovici, Utiku ter delu Kosez (cca 2 km). Po zaključku kohezijskega projekta bo na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključenih skoraj 2.600 PE (prebivalcev) iz aglomeracij Vodice, Bukovica (Bukovica, Utik, del Kosez) in Polje, od tega na novo 1100 PE; odpadne vode pa se bodo čistile na Centralni čistilni napravi Ljubljana, v Zalogu. Na novo zgrajen sistem bo v naslednjih 4-5 letih moč priključevati tudi preostale odseke iz naselij Vodice, Bukovica, Utik, dela Kosez, pa tudi Skaručne in dela Vojskega (dodatnih cca 700 PE). Za vsa našteta naselja je Občina Vodice v pretežni meri že izdelala načrte in pridobila gradbena dovoljenja.

Kdaj bo kanalizacija zgrajena?
Primarna kanalizacija, ki je predmet kohezijskega projekta, bo zgrajena do konca leta 2019, pri čemer bo gradnja skozi naselja (Polje, del Utika in Bukovice) potekala v letu 2019. Gradnja sekundarne sanitarne kanalizacije po stranskih cestah in ulicah v naseljih Vodice, Bukovica, Utik, del Kosez, Skaručna in del Vojskega bo sledila v nadaljevanju, predvidoma od leta 2020 do leta 2023, skladno s finančnimi zmožnostmi Občine Vodice.

Ali se bom kot lastnik objekta ob novo zgrajeni kanalizaciji moral priključiti na le-to?
Lastniki objektov ob novozgrajeni kanalizaciji se bodo dolžni nanjo priključiti v roku pol leta po pravnomočnosti odločbe o uporabnem dovoljenju za zgrajeno kanalizacijo, torej predvidoma v letu 2020. Odločba bo pridobljena po zaključku celotnega projekta. Poleg izgradnje samega hišnega priključka (od odcepa na sekundarni kanalizaciji do samega objekta), bodo lastniki objektov dolžni poravnati tudi sorazmerni delež komunalnega prispevka – zgolj za sanitarno in (po potrebi) meteorno kanalizacijo.

Kaj pa ostale vasi, ki ne ležijo tik ob bodoči novi trasi kanalizacije? Kako je z njihovo priključitvijo?
Za preostale vasi naše občine način ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode še ni dokončno definiran. Opredeljen bo v občinskem operativnem programu, ki ga bo Občina sprejemala (predvidoma v letu 2019), oziroma takoj po uveljavitvi novega državnega operativnega programa. Javna kanalizacija se bo gradila zgolj tam, kjer bo to ekonomsko upravičeno tako za občane, kakor tudi za Občino Vodice. Preostali občani bodo dolžni graditi male komunalne čistilne naprave, Občina Vodice in Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o. jim bosta v mejah mogočega pri tem pomagala s subvencijami (pravilnik bo sprejet po uveljavitvi že omenjenega občinskega operativnega programa) in strokovnim svetovanjem.

KOMUNALNI PRISPEVEK

Pravna podlaga za odmero
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 8/14).

Zakaj je potrebno ponovno plačilo komunalnega prispevka, saj smo ga plačali že ob gradnji hiše?
Ob gradnji hiše ste plačali komunalni prispevek za tisto komunalno opremo, na katero ste se lahko v času gradnje priključili (vodovod, cesta, …). Za sanitarno in/ali meteorno kanalizacijo pa komunalni prispevek verjetno ni bil odmerjen, zato se skladno z zakonom in odlokom mora odmeriti naknadno. Odločbe za priključitev na dodatno komunalno opremo – kanalizacijo bo občina izdala po uradni dolžnosti, po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno kanalizacijo.

Kaj se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka (KP)?

 • Površina parcele
  Pojasnilo (9. člen trenutno veljavnega odloka o KP): Če se komunalni  prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, se za površino parcele upošteva površino parcele iz projektne dokumentacije za ta objekt, v kolikor dokumentacija ne obstaja oz. lastnik z njo ne razpolaga, se odmeri površino najmanjše velikosti zemljišča, namenjenega za gradnjo stavb iz veljavnega prostorskega akta, to je trenutno 500 m2.
   
 • Neto tlorisna površina objekta
  Pojasnilo (4. točka, 9. in 10. člen trenutne veljavnega odloka o KP): Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
   
 • Za neto tlorisno površino se upošteva:
  • neto tlorisno površino iz projektne dokumentacije za ta objekt ali
  • neto tlorisno površino po podatkih iz uradnih evidenc.

Za objekte, za katere ni možno izračunati oz. določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost komunalnega prispevka se pomnoži s faktorjem 2.
V primeru stanovanjskih stavb se bo povzemalo podatke iz projektne dokumentacije, če ta obstaja. Sicer se uporabi podatke iz evidence GURS-a.

Faktor dejavnosti
Pojasnilo (11. in 13. člen odloka Občine Vodice o KP): Za stanovanjske stavbe se uporablja faktor 1. Sicer faktorje določa 13. člen trenutno veljavnega odloka Občine Vodice o KP.

Možnost priključitve na komunalno opremo
Obračunski stroški
Pojasnilo (12. člen odloka o KP): Obračunski stroški so določeni v 8. členu odloka o KP. Upoštevali se bodo stroški za fekalno kanalizacijo. Obračunski stroški se indeksirajo ob upoštevanju določil 18. člena odloka o KP.

Komunalna oprema Obračunsko območje Cp (EUR/m2) Ct (EUR/m2)
Ceste s pripadajočimi objekti CE 10,18 35,87
Vodovodno omrežje VO 3,55 12,51
Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo KA_OD 4,03 14,00
Kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo KA_PA 3,04 10,49
Druge javne površine JP 0,57 2,00
SKUPAJ 21,37 74,87

Cp … obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za kanalizacijo,
Ct … obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine (NTP) objekta na obračunskem območju za kanalizacijo.


Kako pa bo z olajšavami in obročnim odplačevanjem?

Popust
Zavezancu, kateremu je bil odmerjen komunalni prispevek za kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo po uradni dolžnosti in plačan odmerjeni komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe, se prizna 30 % popust (osmi odstavek 16. člena trenutno veljavnega odloka o KP).

Obročno plačilo
Zavezanci, katerim se odmerja komunalni prispevek po uradni dolžnosti, lahko znesek odmerjenega komunalnega prispevka poravnajo v največ 24 obrokih in sicer v roku najkasneje dveh let od pravnomočnosti odločbe. Pogoj za priznanje pravice do obročnega odplačevanja je predhodna sklenitev ustrezne pogodbe med zavezancem in Občino Vodice, v kateri se opredelijo natančnejša določila glede odplačila obveznosti (tretji odstavek 13. člena trenutno veljavnega odloka o KP).

Obračun že vplačane takse iz preteklosti (2000–2008)
Obveznost plačila v skladu s tem odlokom odmerjenega komunalnega prispevka se zmanjša tudi za znesek plačane takse na podlagi Odloka o uvedbi takse za vzpostavitev kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/00, 4/00, 6/02) pri tistih zavezancih za plačilo te takse, ki jim taksa še ni bila vrnjena oziroma poračunana za priklop na javno kanalizacijsko omrežje (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 10/7). Zneski plačane in še ne vrnjene takse se indeksirajo na način, kot je določen v 18. členu tega odloka (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 10/7), in sicer od 01. 01. 2009 naprej (tretji odstavek 17. člena trenutno veljavnega odloka o KP).

Vračilo plačane takse je vezano na odjemno mesto, za katerega se je taksa plačevala. Znesek plačane takse se vrne le enkrat, vračilo pa lahko uveljavlja le lastnik nepremičnine, kjer se nahaja odjemno mesto, za katerega se je plačevala taksa (4. odstavek 17. člena odloka o komunalnem prispevku v občini Vodice).

Podatek o že vplačani taksi v preteklosti vam posreduje Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o.

Kakšen je postopek za odmero komunalnega prispevka?
Odločbo o komunalnem prispevku zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo izda pristojni organ občinske uprave po uradni dolžnosti. Pristojni upravni organ občinske uprave izda odločbo v roku praviloma 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo. Odmerjeni komunalni prispevek zavezanec plača v skladu z določili tretjega odstavka 13. člena in osmega odstavka 16. člena tega odloka. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, je zavezanec dolžan plačati zakonske zamudne obresti in stroške izterjave.

Kako se izračuna komunalni prispevek?
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na določenem obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KPij = (A(PARCELA) * Cpij * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ctij * Dt)

Zgornje oznake pomenijo:
KPij … znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada določeni vrsti komunalne opreme na določenem obračunskem območju,
A(parcela) … površina parcele,
CPij … obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo v določenem obračunskem območju,
Dp … delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnost) … faktor dejavnosti,
A(tlorisna) … neto tlorisna površina objekta,
Ctij … obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo v določenem obračunskem območju,
Dt … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
i … določena vrsta komunalne opreme,
j … določeno obračunsko območje.

 
Kako se izračuna komunalni prispevek (KP) na konkretnem primeru?

Primer 1:

PP NTP KP *30 %
popust za KP
*taksa skupaj za plačilo
po Odločbi KP
500 m2 180 m2 2.380,50 € (-)714 € (-)250 € 1.421,50 €

PP … površina parcele
NTP … neto tlorisna površina objekta
KP … komunalni prispevek (z možnostjo plačila po pogodbi na 24 obrokov)
*30% popust (za takojšnje plačilo KP v roku 30 dni)
*odšteta že vplačana taksa iz preteklosti (točni podatki za posamezen objekt so dostopni na JP Komunali Vodice d.o.o.)

Primer 2:

PP NTP KP *30 %
popust za KP
*taksa skupaj za plačilo
po Odločbi KP
700 m2 180 m2 2.803,50 € (-)841,05 € (-)350 € 1.712,45 €

PP … površina parcele
NTP … neto tlorisna površina objekta
KP … komunalni prispevek (z možnostjo plačila po pogodbi na 24 obrokov)
*30% popust (za takojšnje plačilo KP v roku 30 dni)
*odšteta že vplačana taksa iz preteklosti (točni podatki za posamezen objekt so dostopni na JP Komunali Vodice d.o.o.
*Izračuni so zgolj informativne narave, odvisno od m2 zemljišča oz. m2 objekta in trenutno veljavne zakonodaje ali pravne podlage. Pojasnila izhajajo iz trenutno veljavnega odloka Občine Vodice o KP. V primeru, da se bo ta v vmesnem času spremenil, bo podana dodatna razlaga.

HIŠNI PRIKLJUČEK

Kaj je hišni priključek?
Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo, ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo.

Kdo poskrbi za izgradnjo hišnega priključka, kdaj in kakšna je cena?
Strošek izgradnje hišnega priključka nosi vsak lastnik objekta sam, ki ga bo lahko izvedel v lastni režiji ali z izvajalcem, ki ga bo pridobil sam. Pred pričetkom gradnje hišnega priključka bo potrebno obvestiti bodočega upravljavca kanalizacijskega omrežja JP VO-KA Ljubljana.

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija (JP VO-KA) bo po končanju kohezijskega projekta skladno z zahtevami ministrstva in Evropske komisije postalo upravljavec predmetne javne kanalizacije in izvajalec gospodarske javne službe (GJS) odvajanja in čiščenja odpadnih voda v vseh aglomeracijah v Vodicah, Medvodah in Ljubljani, ki bodo vezane na skupno Centralno čistilno napravo Ljubljana (CČN Ljubljana).

ZAPORE CEST V ČASU GRADNJE

Koliko časa bodo posamezne ceste zaprte in kako boste obveščali o zaporah cest?
Čas trajanja zapore cest je odvisen od dolžine odseka in zahtevnosti gradnje. O terminih in trajanju zapor bomo občane sproti obveščali preko spletne strani Občine Vodice, preko občinskega glasila Kopitarjev glas in na mikrolokacijah s pisnimi obvestili z načrtovanimi obvozi.

Ali bodo spremenjeni tudi vozni redi avtobusov zaradi zapor cest?
Avtobusi javnega potniškega prometa bodo v času gradnje vozili po običajnih trasah in voznih redih, v kolikor bo to mogoče, v nasprotnem primeru bodo potniki o spremembah pravočasno obveščeni.

Kako bodo zapore vplivale na šolske avtobuse?
Šolski avtobusi bodo večinoma vozili po obstoječih trasah in urnikih. Potrebne bodo manjše prilagoditve glede na zapore cest v tistem trenutku. Če bomo skupaj s šolami ugotovili, da bi bilo zaradi gradbišč na poti potrebno zagotoviti dodatne linije šolskih avtobusov, bo občina v času gradnje le te tudi zagotovila. Večjih sprememb tras in urnikov zaradi gradnje ne načrtujemo nikjer po občini.

SOČASNA GRADNJA OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ali bo poleg gradnje kanalizacije vzporedno potekala še kakšna investicija v Občini Vodice?
V vasi Polje ter dveh stranskih krakih (Utik, Bukovica) bomo predvidoma do konca leta 2019 zgradili oziroma celovito obnovili tudi ostalo cestno (celovite preplastitve, ponekod pločniki) in komunalno infrastrukturo (javna razsvetljava, vodovod z obnovo hišnih priključkov ter hidrantnega omrežja, telekomunikacijsko (optično) omrežje, elektro kabelska kanalizacija, javna razsvetljava in plinovod (v primeru zadostnega interesa)). K sočasni gradnji smo že povabili JP Komunala Vodice, Telekom Slovenije, Elektro Ljubljana ter Petrol oziroma ostale zainteresirane ponudnike. V občinskem proračunu pa bo potrebno zagotoviti nekaj čez 1.000.000 EUR dodatnih lastnih sredstev za omenjeno. Podoben celovit princip sočasne gradnje bomo izvajali tudi po zaključku kohezijskega projekta na že opisanih preostalih odsekih in ulicah v Vodicah, Bukovici, Utiku, delu Kosez, Skaručni in delu Vojskega.

OSTALO

Kaj storiti v primeru, da pri delih na terenu pride do nepredvidenih situacij oziroma nenačrtovanih zapletov?
Ne glede na velikost projekta in strokovno pripravo pred začetkom projekta ni mogoče vnaprej predvideti vseh situacij, ki vplivajo na potek in hitrost del. Verjamemo, da bomo sproti reševali vse zaplete in da se bomo čez dve leti veselili nove primarne infrastrukture. Ves čas projekta nad izvajanjem le tega bdimo zaposleni na Občini Vodice, vključen je zunanji nadzor in delovna skupina na strani izvajalcev. Aktivnosti se usklajujejo na tedenskih koordinacijah in po potrebi tudi pogosteje na terenu.

TRENUTNO STANJE PROJEKTA

V kateri fazi je projekt izgradnje kanalizacije in kako napreduje?
V začetku meseca avgusta 2018 projekt poteka skladno s terminskimi načrti. Zgrajenih je okrog 800 m primarne sanitarne kanalizacije ob avtocesti od Ljubljane-Šmartno proti Povodju. Trenutno se izvaja podboj pod avtocesto. Sočasno se izvajajo arheološke raziskave, preddela za podvrtavanja, novelacija in uskladitve nekaterih starih načrtov z že zgrajeno kanalizacijo v Bukovici in Utiku ter načrtovanje drugega dela gradnje od Skaručne proti Polju ter od Polja proti Vodicam. V jesenskem času pa bomo z občani usklajevali  načrte in priklope skozi naselje Polje, ki jih bomo gradili v letu 2019.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Pregledna situacija - občina Vodice (.pdf, 2 MB)
Pregledna situacija - celoten projekt (.pdf, 705 KB)

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si