Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Izvedba projekta dograditve javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL za območje 5 Zalog

29. 4. 2021
DEL 3

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si