Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Gradnja fekalne kanalizacije (Projekt C0) v občini Vodice

12. 6. 2019
Gradnja fekalne kanalizacije (Projekt C0) v občini Vodice
Predvidena trasa fekalne kanalizacije Projekta C0 v občini Vodice

Gradnja fekalne kanalizacije (Projekt C0)

Občina Vodice se je za izvedbo projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana – DEL 1 (v nadaljevanju: Projekt C0) medobčinsko povezala z Občino Medvode in Mestno občino Ljubljana (vodilna partnerica). Gradnja fekalne kanalizacije (v nadaljevanju: FK), ki je tudi predmet projekta, v vseh treh občinah poteka že dobro leto. Odpadna voda se bo po končani izgradnji FK tako stekala iz Medvod, Vodic in Ljubljane na Centralno čistilno napravo Ljubljana (v nadaljevanju: CČNL) v Zalogu.

Trasa FK v sklopu Projekta C0 v občini Vodice meri skupaj devet tisoč sto metrov (9.100 m) in poteka od čistilne naprave Vodice (v nadaljevanju: ČN Vodice), preko javne poti Zahodna pot (Kapelica), preko Polja, ob Skaručni, mimo Vojskega, do Povodja. V Povodju FK s podbojem prečka avtocesto in se južneje priklopi na Kolektor C0, po katerem se bo odpadna voda stekala na CČNL v Zalogu.
Trasa FK v Vodicah premore še tri stranske krake v Utiku in Bukovici, kateri se navežejo na glavni kanal vodiške FK.

Na vseh treh stranskih priključitvenih krakih FK v Vodicah (Utik, Bukovica), ter skozi naselje Polje, se bo predvidoma v poletnih / jesenskih mesecih 2019 sočasno pričela tudi gradnja ostale komunalne infrastrukture (vodovodno in hidrantno omrežje, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava), v skupni dolžini okoli dva tisoč petsto metrov (2500 m), ki pa ni del Projekta C0.

Poleg Projekta C0 se bo v letu 2019 v občini Vodice pričel izvajati še projekt sočasne gradnje ostale komunalne infrastrukture: www.vodice.si/objava/197396

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si