Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Gradnja fekalne kanalizacije in sočasna gradnja ostale prometne in komunalne infrastrukture

10. 6. 2019
Gradnja fekalne kanalizacije in sočasna gradnja ostale prometne in komunalne infrastrukture

Občina Vodice se je za izvedbo projekta C0 medobčinsko povezala z Občino Medvode in Mestno občino Ljubljana, ki nastopa kot vodilna partnerica. Gradnja fekalne kanalizacije, ki je tudi predmet projekta, v vseh treh občinah poteka že dobro leto. Odpadna voda se bo po končani izgradnji kanalizacije stekala iz Medvod, Vodic in Ljubljane na Centralno čistilno napravo Ljubljana.
Projekt C0 v občini Vodice

Trasa fekalne kanalizacije v sklopu projekta C0 v občini Vodice meri skupaj 9.100 metrov in poteka od čistilne naprave Vodice, preko javne poti Zahodna pot (Kapelica), preko Polja, ob Skaručni, mimo Vojskega, do Povodja. V Povodju fekalna kanalizacija s podbojem prečka avtocesto in se južneje priklopi na kolektor C0, po katerem se bo odpadna voda stekala na  centralno čistilno napravo v Zalogu.

Trasa fekalne kanalizacije v Vodicah premore še tri stranske krake v Utiku in Bukovici, ki se navežejo na glavni kanal vodiške fekalne kanalizacije.

Sočasna gradnja v občini Vodice

Na vseh treh stranskih priključitvenih krakih fekalne kanalizacije v Utiku, Bukovici ter skozi naselje Polje, se bo predvidoma v poletnih in jesenskih mesecih letošnjega leta pričela sočasna gradnja ostale komunalne infrastrukture (vodovodno in hidrantno omrežje, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava), v skupni dolžini okoli 2.500 metrov. Na vseh odsekih gradnje fekalne kanalizacije in odsekih sočasne gradnje bodo obnovljene tudi ceste. Skupaj bo v občini Vodice na novo asfaltiranih okoli 4 kilometre cest (Povodje, Polje, Utik, Bukovica) ter kvalitetno urejenih še 1.500 metrov makadamskih poti (Cestna jama v Vodicah, Zahodna pot, Kapelica). K sodelovanju pri izvedbi sočasne gradnje in obnovi komunalne infrastrukture smo povabili tudi Elektro Ljubljana d.d., Telekom Slovenije d.d. in Petrol d.d., za katere upamo, da se bodo vabilu odzvali.

Tekom sočasne gradnje s projektom C0 v občini Vodice bo za obvoze in dostope do hiš vseskozi primerno poskrbljeno. S krajani določenega območja bo Občina Vodice pred pričetkom sočasne gradnje izvedla predstavitev, z vsemi potrebnimi informacijami o terminskem planu in obvozih, za čim manj oviran dostop do bivališč občanov.
Vse uporabnike cest in vse lastnike zemljišč ob novo načrtovani gradnji prosimo za razumevanje in za potrpežljivost vse do konca le-te. Predvsem pa krajane opozarjamo, da poskrbijo za lastno varnost in varnost najmlajših v času izvajanja projekta.

Predvidena izgradnja sočasne gradnje vzporedno s fekalno kanalizacijo v občini Vodice:

Polje Utik Bukovica Bukovica Bukovica
Cesta Polje Cesta 6 Cesta 8 Cesta 5 Cesta 7
1000 m 820 m 145 m 340 m 15 m
Fekalna kanalizacija (FK) x x x x x
Meteorna kanalizacija (MK) x x x x
Vodovod / hidrantno omrežje x x x x
Cestna razsvetljava x x x
Obnova ceste (asfalt) x x x x x


Gradimo za vas, zato v naprej hvala za razumevanje. 

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si