Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Mestna občina Ljubljana

V okviru Dela 3 velikega kohezijskega projekta bo na 39-ih območjih v Mestni občini Ljubljana, ki ležijo znotraj 4 aglomeracij, večjih od 2.000 PE: Ljubljana, Gameljne, Tacen in Sadinja vas, zgrajenih 88,3 km nove kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih vod.

Na novo bodo na javno kanalizacijo priključena gospodinjstva s približno 17.500 prebivalcev. Na območju največje aglomeracije Ljubljana bomo stopnjo priključenosti na kanalizacijsko omrežje povečali celo na 98 %. V okviru dela 3 je predvidena tudi izgradnja 13 črpališč odpadne vode in 3 vakuumske postaje.

Novo kanalizacijo bomo gradili na 261 cestah in ulicah, ki ležijo na 39 območjih: Galjevica, Glince in Dolnice, Gornji Rudnik, Hrušica in Litijska cesta, Kamnogoriška cesta, Kašelj, Kozarje, Polje, Slape, Stožice, Šmartinska cesta, Tržaška cesta, Vevče, Zadobrova, Zalog, Zaloška – Studenec, Pod Debnim vrhom, Na Trati, Ježica, Kleče, Brdo vzhod, Brdo zahod, Cesta dveh cesarjev, Kalinova ulica, Cesta Andreja Bitenca, Medveščkova ulica, Ulica Mire Miheličeve, Ogrinčeva ulica, Novo polje, Ižanska cesta – jug, Ilovica in Ižanska cesta – sever, Rakova Jelša, Sibirija, Gameljne, Šmartno, Tacen, Dobrunje, Sostro, Žabja vas.

Glede na velik obseg bodo dela potekala v več sklopih, za katera bodo ločeno izvedena tudi javna naročila za gradnjo.

Za 1. sklop smo izvajalca gradbenih del že izbrali, dela na terenu pa že potekajo.
1 sklop obsega območja: Stožice, Šmartinska cesta, Hrušica in Litijska cesta, Gornji Rudnik, Glinice in Dolnice, Zalog, Zaloška – Studenec, Slape, Kamnogoriška cesta, Cesta dveh cesarjev, Kalinova Ulica, Cesta Andreja Bitenca, Na Trati, Novo Polje, Ježica, Kleče, Medveščkova ulica, Ogrinčeva ulica, Ulica Mire Miheličeve in Brdo vzhod.

V nadaljevanju so navedena območja, ki bodo uvrščene v naslednja 2 sklopa javnih naročil v prihodnjem letu: Galjevica, Kašelj, Kozarje, Polje, Slape, Tržaška cesta, Vevče, Zadobrova, Pod Debnim vrhom, Brdo zahod, Cesta dveh cesarjev, Kalinova ulica, Ižanska cesta – jug, Ilovica in Ižanska cesta – sever, Rakova Jelša, Sibirija, Gameljne, Šmartno, Tacen, Dobrunje, Sostro, Žabja vas.

Več o aktualnih prometnih zaporah si lahko preberete na portalu PromInfo.

Prednosti

Na 88,3 km novega kanalizacijskega omrežja bodo priključena gospodinjstva z več kot 17.500 prebivalci.

Priključenost na javno kanalizacijo bo v aglomeraciji Ljubljana povečana na 98 %, aglomeraciji Tacen na 97,1 %, aglomeraciji Sadinja vas na 95,1 %, v aglomeraciji Zgornje Gameljne pa na 96,5 %.

Izgradnja 13 črpališč odpadne vode in 3 vakuumske postaje.

Ukinitev več kot 4.000 greznic, iz katerih je odpadna voda lahko nekontrolirano prehajala v okolje.

Ukinitev čistilne naprave Rakova jelša, katere čiščenje zaradi preobremenjenosti (premajhna zmogljivost) ne ustreza več zakonskim predpisom. S priključitvijo le-te na centralni kanalizacijski sistem bo zagotovljeno bolj nadzorovano in učinkovitejše čiščenje.

Čistejša odpadna voda nazaj v naravo.

Aktivnosti

Izgradnja 88,3 km novega kanalizacijskega omrežja v 4 aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2.000 PE, ki se raztezajo na 39 območjih in vključujejo 261 ulic in cest oziroma njihovih delov.

Izgradnja 13 črpališč odpadne vode.

Izgradnja 3 vakuumskih postaj.

Financiranje

Mestna občina Ljubljana bo iz Kohezijskega sklada prejela 25.317.077,52 € nepovratnih sredstev, Republika Slovenija jih bo prispevala 4.467.719,55 €, Mestna občina Ljubljana pa bo zagotovila 9.833.182,87 €.

Kontakt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega skladawww.eu-skladi.si