Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju
vodonosnika Ljubljanskega polja

Popolna zapora cest v Medvodah

19. 9. 2018
Popolna zapora cest v Medvodah

Po opravljenih treh javnih predstavitvah projekta ČISTO ZATE - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja pričenjamo z izvajanjem projekta tudi na terenu. 

Zgornje Pirniče - kanal Sf (Zg. Pirniče 91e - Zg. Pirniče 91j)

petek, 21. septembra 2018, bo podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu Sf (približno od Zg. Pirniče 91e - Zg. Pirniče 91j). Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku se bodo izvajala predvidoma do sredine meseca oktobra. Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Spodnje Pirniče - kanali S8, S8-2, S8-3 in S8-4 (Sp. Pirniče 43 - Sp. Pirniče 38)

Podjetje Hidrotehnik d.d. bo v ponedeljek, 17. septembra 2018, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu S8 in sosednjih kanalih S8-2, S8-3 in S8-4 v Spodnjih Pirničah (Sp. Pirniče 43 - Sp. Pirniče 38). Dela bodo potekala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase (začetek del pri Sp. Pirniče 43). Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela bodo potekala predvidoma do začetka novembra 2018. Po končani gradnji fekalne kanalizacije, sledi obnova vodovoda, gradnja plinovoda, meteorne kanalizacije in optičnega omrežja. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal Sg ( Zg. Pirniče 91r - Zg. Pirniče 91m)

ponedeljek, 17. septembra 2018, bo podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu Sg (približno od Zg. Pirniče 91r - Zg. Pirniče 91m). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradila tudi ostala infrastruktura. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku gradnje kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca meseca septembra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal S15 in S15-1 (Zg. Pirniče 22b - Zg. Pirniče 26A in Zg. Pirniče 24b - Zg. Pirniče 45c)

četrtek, 6. septembra 2018, je podjetje Teleg - M d.o.o. začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije. Dela bodo potekala v dveh fazah. Prva faza: kanal S15 (približno od Zg. Pirniče 22b - Zg Pirniče 26A), druga faza: kanal S 15-1 (približno Zg. Pirniče 24b - Zg. Pirniče 45c). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorni kanal (na delu trase) in optično omrežje. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo cest, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Trase najdete označene na skici spodaj. Dela na tem odseku gradnje kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca meseca oktobra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Vikrče - kanal S3 in S3-1 (Vikrče 13 - Vikrče 22)

Prvi teden septembra je izvajalec, podjetje Hidrotehnik d.d., začel s pripravljalnimi deli na kanalih S3 in S3-1 v Vikrčah (JP 751043 Vikrče 13-Vikrče 22). Dela bodo potekala pod popolno zaporo cest, ki se bo premikala vzdolž gradbišča. Predviden zaključek del gradnje sanitarne kanalizacije je do konca leta. Po tej trasi bo naknadno drug izvajalec gradil tudi optično in plinovodno omrežje. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 

Preska (Bizantova cesta) - kanal O-15

ponedeljek, 20. avgusta 2018, je podjetje Mensel d.o.o. začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo kanalizacije na kanalu O-15 v Preski (približno od Bizantova cesta 20 - Škofjeloška cesta 8). Sočasno se bo na delu trase obnovil tudi vodovod in zgradilo optično omrežje. Dela na Bizantovi cesti se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Prekop preko Škofjeloške ceste bo izveden pod polovično zaporo ceste. Trase najdete označene na skici spodaj. Dela na tem odseku bodo trajala predvidoma do konca meseca septembra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 

Zgornje Pirniče - kanal Sh (Zgornje Pirniče 93 - Zgornje Pirniče 124)

Izvajalec, podjetje Prenova Gradbenik d.o.o., bo v sredo, 22. avgusta 2018, začel s pripravljalnimi deli za gradnjo kanalizacije na kanalu Sh (Zg. Pirniče 93 do Zg. Pirniče 124a). Sočasno se bo na omenjeni trasi gradil še meteorni kanal, plinovod, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije bodo trajala predvidoma do začetka novembra, kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče - kanal S14-1 in S14 (Zgornje Pirniče 17 - Zgornje Pirniče 2d)

ponedeljek, 20. avgusta 2018, bo podjetje Teleg-M d.o.o. začelo z gradnjo fekalne kanalizacije v Zgornjih Pirničah na trasi Zgornje Pirniče 17 - Zgornje Pirniče 2d. Dela bodo potekala v dveh fazah. Prva faza: kanal S14-1 (približno od Zg. Pirniče 2d - Zg Pirniče 5c), druga faza: kanal S14 (približno Zg. Pirniče 15c - Zg. Pirniče 17). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjen območju zgradil tudi plinovod, meteorni kanal, optično omrežje in pa obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Trase najdete označene na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca novembra, kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Vikrče - kanal O1-1 (Vikrče 23 - Vikrče 39)

četrtek, 16. avgusta 2018, bo podjetje Hidrotehnik d.d. začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo kanalizacije na kanalu O1-1 v Vikrčah. Zaradi gradnje bo vzpostavljena popolna zapora ceste JP751051 (Vikrče 23 - Vikrče 39), ki se bo pomikala vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo predvidoma zaključena konec septembra. Traso najdete označeno na skici spodaj. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Preska (Bizantova cesta) - kanal O13 in O11

Izvajalec Mensel d.o.o. bo v ponedeljek, 30. julija 2018, začel z deli gradnje kanalizacije na kanalih O13 in O11 v Preski (Bizantova cesta). Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo. Dovozi do gradbišča bodo možni po Bizantovi cesti z vzhodne ali zahodne smeri oziroma po označenih obvozih. Dela bodo zaključena predvidoma do začetka septembra. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 

Vikrče - kanal S4 (Vikrče 35a - Vikrče 34e)

ponedeljek, 9. julija 2018, se začenjajo dela na kanalu S4, ki poteka od parcelne številke 1225/1 do 433/4 k.o. Spodnje Pirniče v Vikrčah (približno od Vikrče 35a - Vikrče 34e). Izvajalec del je podjetje Hidrotehnik d.d., dela na tej trasi pa bodo podrobneje spremljali tudi arheologi. Gradnja na tem odseku bo potekala predvidoma do konca septembra (odvisno tudi od morebitnih najdb arheologov). Gradnja poteka večinoma po kmetijskih zemljiščih, zato zapore cest niso predvidene. Skica trase kanalizacije je pripeta spodaj. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Ladja

Predvidoma v četrtek, 5. julija 2018, bo podjetje Prenova gradbenik d.o.o. začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo kanalizacije v naselju Ladja. Zaradi gradnje bodo kasneje vzpostavljene popolne zapore cest, ki se bodo premikale vzdolž trase glede na napredovanje del. Gradnja bo potekala v 4 fazah in bo končana predvidoma do začetka septembra, asfaltiranje je predvideno v mesecu novembru. Skica tras kanalizacije je pripeta spodaj, promet bo urejen s prometnimi znaki. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 
1. faza: JP 751791 (Ladja 27 - križišče)
2. faza: JP 751792 (Ladja 3 - Ladja 1k)
3. faza: JP 751795 (Ladja 27 - Ladja 32)
4. faza: JP 751852 (Ladja 32 - Ladja 33e)

Rakovnik

Izvajalec del, podjetje Mensel d.o.o., bo v ponedeljek, 11. junija 2018, začel z deli gradnje kanalizacije v Rakovniku. Z deli bodo najprej začeli na odseku Rakovnik 90 – Rakovnik 44. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Trase najdete označene na skici spodaj. Vsa dela na tem območju bodo zaključena predvidoma do začetka oktobra 2018. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 

Čarmanova ulica (Medvode)

ponedeljek 4. junija 2018, bo Izvajalec del, podjetje Teleg-M d.o.o, začel z deli gradnje kanalizacije na Čarmanovi ulici. Z deli bo najprej začel na odseku Čarmanova 17 – Čarmanova 23. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Nadaljevanje del bo potekalo na odsekih Čarmanova 10 – Čarmanova 17, Čarmanova 1b – Čarmanova 10, Čarmanova 1b – Čarmanova 7 in Čarmanova 1b – Čarmanova 2. Ob Čarmanovi ulici bo zgrajeno tudi črpališče, hkrati pa trasa prečka državno cesto (Gorenjsko cesto), kar bo izvedeno s podbojem ceste. Dela na tem odseku bodo predvidoma zaključena do konca leta. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. 

Trasa pod Stražo (Spodnje in Zgornje Pirniče)

Izvajalec Hidrotehnik d.d. je že začel s pripravljalnimi deli in označitvijo prve trase v Spodnjih in Zgornjih Pirničah (pod Stražo), z gradbenimi deli pa bo začel predvidoma v ponedeljek, 7. maja 2018. V prihodnjem tednu bo vzpostavil tudi prvo gradbiščno bazo na terenu. Dela na prvi trasi bodo zaključena predvidoma oktobra, do takrat pa bodo fazno popolnoma zaprte naslednje javne poti: JP 751101 (Zg.Pirniče 22 – Zg.Pirniče 77), JP 751105 (Zg.Pirniče 24/c – Zg.Pirniče 15) in javna pot, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 1187 in 1193, obe k.o. Spodnje Pirniče. Promet bo v času popolnih zapor potekal do zapor brez označenega obvoza. Gre za javne poti, ki vodijo predvsem do kmetijskih zemljišč, zato bo kmetovalcem dostop do parcel večino časa omogočen iz ene od smeri, saj se bo gradnja fazno pomikala po trasi.

Kontakt

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. www.eu-skladi.si